Minnemarkering med verdighet

Det var mange som møtte opp på minnemarkeringen over de falne fra Røyken under 2. verdenskrig ved bautaen ved Røyken kirke 8. mai. Markeringen av frigjøringen fra nazi-veldet 8. mai 1945 ble selvfølgelig også preget av tanker om hva som foregår i Ukraina i disse dager. Og vi, kanskje spesielt de av oss som har minner og nære fortellinger om frigjøringen, og som trodde at krigsbarbariet i Europa tok slutt i maidagene for 77 år siden!

Med Eirik Davidsen Forsvarets seniorforbund (FSF) og Roy Hovdan Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) som flaggvakt ved bautaen, åpnet Røyken Brass med avspilling av «Norge i rødt-hvitt og blått».

På vegne av arrangøren Røyken Rotaryklubb, ønsket klubbens president Morten Berntzen velkommen og overlot deretter ordet til kaptein Andreas Devlin som hedret FN-veteran Hans Konrad Østen for Internasjonal tjeneste INTOPS FN LIBANON. – Denne æreshandlingen ble etterfulgt av «Fagert er landet», fremført av Røyken Brass.

I minnetalen fremhevet sogneprest Ellen Martha Blaasvær betydningen av bibelskrift i vanskelige tider, og fortalte om ukrainere som finner trøst i en bibelsalme. – Minnetalen ble etterfulgt av «Fedrelandssalmen».

Ordfører i Asker, Lene Conradi holdt tale for dagen – og naturlig nok ble krigshandlingene i Ukraina reflektert opp mot hvorfor vi markerer 8. mai – vår frigjøringsdag. Hun kom fra tilsvarende minnemarkering ved minnesteinen over de falne i Hurum under den 2. verdenskrig på Hovtun og nedleggelse av krans ved minnesteinen over russiske fanger som holdt til i russerleiren ved Mørkvann de siste år av 2. verdenskrig. – Klikk HER for å lese hele talen.

Talen ble avsluttet med kransenedleggelse ved bautaen og tappenstrek spilt på trompet av Eldor Rødseth.

Seremonien ble avsluttet med «Ja vi elsker dette landet» – spilt og sunget.

Se bilder fra markeringen nedenfor.

Lene-Conradi-2022_05_8_mai_Royken_kirke

Bilder fra minnemarkeringen 8. mai 2022

Distriktguvernør Erik Kreyberg Normann besøk i RRK 2. mai 2022

Rotaryåret 2021-2022 er på hell, men endelig ble det mulig for guvernør i Distrikt 2310 å gjeste Røyken Rotaryklubb. Sammen med guvernøren var påtroppende guvernør 2024-2025 og AG Helle Kjørlaug og distriktsekretær Berit Nybø.

Distriktsguvernør Erik Kreyberg Normann og President RRK Morten Berntzen
Distriktsguvernorens-besok-2022

Fra notatblokken

 • Guvernørens ga i sin presentasjon en oversikt over Rotarys organisasjon fra starten i Chicago i 1905 til dagens situasjon med ca. 46 000 klubber og 1,4 mill medlemmer.
 • Rotary har alltid vært en bistandsorganisasjon, helt fra «the founding fathers» besørget installasjon av sanitæranlegg på rådhuset i Chicago.
 • Ukraina har mange Rotaryklubber, og norske klubber har slike som vennskapsklubber.
 • Rotary Disaster Fund mottar penger for Ukraina fra klubbene og sikrer at pengene kommer frem.
 • Arendalsuka er blitt en institusjon der Rotary bør være representert.
 • Under årets temaoverskrift «Serve to Change Lives» vil Rotary sette i fokus ulike tema, der barn kan engasjere seg, f.eks. «Run for Toilets».
 • Polio er ikke helt utryddet, men det er målet. Alle kontinenter er erklært poliofrie bortsett fra i konfliktområdene mellom Afghanistan og Pakistan.
 • Ny 5. tjenestevei: New Generations (ungdomstjeneste).

Her vises guvernørense presentasjon – den kan lastes ned ved å klikke HER.

Guvernorbesok-Rotaryklubber-2022

Om Erik Kreyberg Normann

Vi sakser fra distriktets nettsted følgende:

Erik Kreyberg Normann (66) overtok fra 01.07 som guvernør i distrikt 2310. Han er fagdirektør ved Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg og har lang fartstid som leder i helsjetenesten, bl.a. som adm. direktør ved flere sykehus i Oslo-området som Ullevål sykehus, Sykehuset Buskerud og Akershus universitetssykehus. Han har vært avd.direktør i Helsedirektoratet, generalsekretær i Stiftelsen Norsk Luftambulanse og adm. direktør for Curato Røntgen (nå Aleris Røntgen).

Erik er utdannet lege og spesialist i barnesykdommer. Han har bred lederutdanning, bl.a. sjefskurset ved Forsvarets høgskole. Han har, bortsett fra 2013-2015, vært styreleder i Norsk sykehus- og helsetjenesteforening siden 2005 og vært president i International Hospital Federation.

Erik har vært medlem i Maridalen Rotaryklubb siden 2005 og var klubbpresident i 2014-2015 og halve 2015-2016.

Erik er opptatt av å synliggjøre det flotte arbeidet distriktets klubber gjør – både lokalt og internasjonalt. Det arbeidet klubbene gjør er med på å realisere Rotary Internationals visjon for 2021-2022, «Serve to Change Lives».

«Kjøkkenforberedelser»

Fra venstre: Past President Svein Qvist-Eriksen, President Morten Bertntzen og chartermedlem, mangeårig kasserer og nestor Ove Blakset

Perspektivmeldingen 2021

Regjeringen sier: «Perspektivmeldingen 2021 drøfter viktige utfordringer for norsk økonomi, for offentlige finanser og for videreføring av de norske velferdsordningene i et langsiktig perspektiv.»

Medlem i Røyken Rotaryklubb, Arnulv Lemme introduserte og ga tilhørerne en glimrende oversikt/innsikt i Perspektivmeldingens hovedpunkter på møtet 25. april 2022.

Se gjennom foredraget ved å bruke «blapiler» som fremkommer nederst på hver side når skrivemerket holdes over bildet. Foredraget kan lastes ned ved å klikke HER.

Perspektivmeldingen-2021-Royken-Rotary-A-Lemme-220425

Vil du se/lese hele Meld. St. 14 (2020 – 2021) Melding til Stortinget Perspektivmeldingen 2021, finner du det her.

Minnemarkering ved bautaen 8. mai

Tradisjonen tro arrangeres det for kransenedleggelse ved minnesmerket over falne Røyken-børinger i 1. og 2. verdenskrig. Det har vært Raukvin Rotaryklubb som har stått for arrangementet, men etter at klubben fusjonerte med Røyken Rotaryklubb, har denne klubben bestemt seg for å fortsette tradisjonen.

Ragnar Ølstad har vært mangeårig ansvarlig for arrangementet for Raukvin. Han er nå heldigvis medlem av Røyken Rotaryklubb og har velvillig påtatt seg å organisere seremonien også i år.

PROGRAM FOR 8. MAI MARKERING VED BAUTAEN VED RØYKEN KIRKE

Sermonien starter kl.15.00

Flaggborg med Eirik Davidsen Forsvarets seniorforbund(FSF) og Roy Hovdan Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO)

1) «Norge i rødt-hvitt og blått» v/Røyken Brass

2) Velkommen v/president i Røyken Rotaryklubb Morten Berntzen

3) Overrekkelse av medalje for Internasjonal tjeneste INTOPS FN LIBANON til FN-veteran Hans Konrad Østen  v/kaptein Andreas Devlin

4) «Fagert er landet» v/Røyken Brass

5) Minnetale v/sogneprest Ellen Martha Blaasvær

6) «Fedrelandssalmen» v/Røyken Brass

7) Tale for dagen og kransenedleggelse v/ordfører Lene Conradi

8) Trompetsolo v/Rødseth

9) Avslutning av seremonien med «Ja, vi elsker dette landet»

10) President Morten Berntzen takker for fremmøte

Rotary promoteringsfilm

Rotary promoteringsfilm ble laget før jul og distribuert også til lokale TV-stasjoner. Filmen er nå revidert og kortet ned slik at den passer bedre inn i reklame-snutter som sendes i påsken på lokale TV-stasjoner.

Bill Gates støtter Rotary-prosjekter. Skjermbilde fra filmen.

Også i år søkte vi om å få den inn i TV2 sitt reklameoppsett for helligdagene, men fikk dessverre avslag. De lokale TV-stasjonene vil forhåpentligvis benytte seg av filmen.

Heine Birkeland (TV-Haugaland AS) har bidratt også denne gang – nå med redigering.

Her er lenke til filmen:  https://vimeo.com/682780383

Skjermbilde fra filmen

Det er på disse på lokale TV-stasjonene promoteringsfilmen om Rotary sendes:

 • TV Haugaland
 • TV Vest Rogaland
 • Trønder TV
 • TV Agder
 • Sunnmøre Live
 • TV Vest Hordaland
 • TV Øst

Klima og klimamodeller

Åge Borg holdt foredrag om klima og klimamodeller på Røyken Rotaryklubbs møte 21. mars 2022. Foredraget tittel var «Mot 2067. Klimamodeller – til å stole på?«

Åge Borg i engasjert stil

Se gjennom foredraget ved å bruke «blapiler» som fremkommer nederst på hver side når skrivemerket holdes over bildet. Foredraget kan lastes ned ved å klikke HER.

Klima-mot-2067-final-2

PS: Året 2067 var valgt fordi det er året når foredragsholderen runder 125 år!

Oslofjordens Friluftsråds direktør Espen Søilen i Hurum Rotaryklubbs Intercity-møte

Espen Søilen holdt et engasjert foredrag til beste for Oslofjorden på Intercity-møtet Hurum Rotaryklubb arrangerte på Sætre Marina Restaurant 14. mars 2022.

Espen Søilen er direktør i Oslofjorden Friluftsråd

Søilens presentasjon vises nedenfor. Ved å holde skrivemerket over linjen nederst på siden fremkommer «blapiler» Presentasjonen kan også lastes ned her.

En-fjord-i-krise-–-som-kan-reddes

Fra notatblokken

I rapporten Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv er 63 tiltak gruppert i 7 innsatsområder

 • «Alle» er enige om at Oslofjorden er syk, og «alle» vet hva som må gjøres, men allikevel gjøres ikke det som er nødvendig.
 • Befolkningsvekst medfører økt belastning på fjorden.
 • Beslutninger i «det offentlige» som alle er enige om, skjer allikevel ikke! Forskningsprosjekt i gang for å forklare hvorfor.
 • Rensing av nitrogen fra avløp er et kommunalt ansvar, men renseanleggene har for dårlig kapasitet – ved mye nedbør går mye forurensning ut i fjorden.
 • VEAS har et tak på 70 % nitrogenrensing, resten går ut i fjorden.
 • Det vil koste 4,2 mrd kroner for fullverdig rensing av avløpsvann – men det bør det være verdt.
 • Avrenning fra landbruket er et stort problem – bøndene må utfordres til å legge om driften med bruk av mindre kunstgjødsel – og la vegetasjonen langs bekkefar stå i fred.
 • Nedbygging av strandsonen er også et kommunalt ansvar via Plan- og bygningsloven. Asker og Oslo berømmes for å ha tatt tak i dette problemet.
 • Kystdirektoratet vil sprenge bort en del av jeteen, men forhåpentligvis er dette stoppet. Jeteen er full av liv, og er en genbank for restituering av fjorden – OF har hatt dykkere nede for å dokumentere det. Jeteen har betydning for vannkvaliteten i Indre Oslofjord.
 • Lekkasjevann fra Oslofjordtunnellen pumpes rett ut i fjorden.
 • Nordmarka har en egen lov – bør vi få en «Lov om Oslofjorden»?
 • Torsken er fredet, men lovverket er uklart og oppfølging skjer ikke. Det er bedre med nullsoner som for hummeren – bestanden tar seg fort opp når fisket er forbudt.

Bedriftsbesøk hos Rottefella

Daglig lederTorstein Myklebostad.

Mandag 7. mars 2022 var Røyken Rotaryklubb på bedriftsbesøk hos Rottefella. Bedriften som tidligere var hjørnestensbedrift på Hurumhalvøya har nå flyttet  til Lier i nye lokaler. Vi møtte opp med 14 medlemmer og fikk flott innledende foredrag og etterfølgende omvisning av daglig leder Torstein Myklebostad. Det var et foredrag som ble fulgt opp med svært mange spørsmål og kommentarer og hele seansen varte i over 2 timer. Vi har jo alle et forhold til å gå på ski.

Vi ble vist de nye bindingene «Move» som justerer støvelplasseringen på skiene mens man er fastspent. Dette er en stor nyvinning og gjør at man justerer gli på skiene i motbakke (mer feste) og utforbakke (mer gli). Førstkommende høst kommer denne bindingen med en liten  elektromotor integrert  i bindingen på skien med fjernstyring man kan ha i skihansken. Så verden utvikles videre.

Vi fikk også se den nyutviklede trugen som nå masseproduseres for Forsvaret. Et titalls tusen er klar for levering før neste vinter.

Den nyutviklede trugen som nå masseproduseres for Forsvaret

Det var et spennende bedriftsbesøk og vi takket for oss med den tradisjonelle vinflasken overlevert fra Presidenten.

LITT HISTORIE FRA WEBMASTER

Rottefella-binding fra 1960-tallet på Bonna ski
Rottefellabindingen Bror With utformet denne bindingstypen i sitt eget hjem i Ullernåsen, Oslo i 1927. With var selv en ivrig skiløper, og opptatt av å finne en bedre binding. Datidens bindinger hadde festeanordninger som slet svært på skistøvlene. De var også forholdsvis lite elastiske og tillot dermed begrenset fotbevegelse for skiløperen. Rottefellabindingen skulle komme til å endre på dette. Navnet Rottefella skal skrive seg fra en replikkveksling mellom oppfinneren og daværende kronprins Olav før starten i skirennet hvor bindingene skulle prøves ut. Bindingene påkalte seg kronprinsens interesse. Han lurte på hvor Bror With hadde fått tak i dem. – Åh, det er bare et par rottefeller jeg har kjøpt hos Ingwald Nielsen! var Withs svar. (Ingwald Nielsen var en jernvareforretning i Oslo). Kilde: Norsk Teknisk Museum

Skibindingen som With oppfant fikk sitt gjennombrudd under OL i St. Moritz i 1928, da den norske militærpatruljen brukte bindingene, og vant!

Hørt om «Samling i bånn»?

Det stammer fra vinter-OL i 1928 og er opprinnelig positivt. Det viste til en samling av laget etter en lang og bratt utforkjøring med sikte på å ta igjen et forsprang i innspurten. – Patruljen vant, og det sto til gull – «men gull fikk de ikke, fordi patruljeløpet lå utenfor den olympiske ramme».

Store idrettsøyeblikk. Norsk idrett gjennom 50 år; https://www.sprakradet.no/svardatabase/sporsmal-og-svar/samling-i-bann/
Rottefella-bindingen anno 1928 Kilde: Teknisk museum

Tekstilkunstner Randi Bjerkås Lyngra i Røyken Rotaryklubb

Hun lager bilder som blir hedersprisen «Gutten i Røyken» – år etter år

Over en mer enn 10 år har Randi Bjerkås Lyngra laget kunst for Røyken Rotaryklubbs ærespris «Gutten i Røyken». Prisen for 2021 ble overlevert til Torgeir Feyling på klubbmøtet 7. februar 2022 – med kunstneren selv til stede. Etterat det sermonielle var gjennomført og Feyling hadde fått sin pris, var det duket for kveldens foredragsholder – Randi Bjerkås Lyngra.

Randi er født i Odda i 1943, men vokste opp i Kristiansand. Nå bor hun i Hyggen i Røyken,
der hun også har vevstue.

Etter artium, dro unge og tegneinteresserte Randi til England og til tegnelinjen på Richmond Institute of Further Education og lærte akttegning og hurtigtegning. Deretter ble det Kunstskolen i Trondheim. Så studieopphold ( 1965) ved Académie Notre Dame des Champs i Paris (akttegning, komposisjon og farge) etterfulgt av Statens lærerhøgskole i forming (billedvev.)

På nettstedet hennes kan vi også lese om studieturer til Lima (Peru), Leningrad/Moskva/Zagorsk, Kathmandu (Nepal), Kabul (Afganistan) og Ethiopia.

Listen over utstillinger, både separatutstillinger og kollektivutstillinger er lang. Det er også listen over verker som er innkjøpt av institusjoner og bedrifter i ulike deler av landet. Her skal bare nevnes Radium­hospitalets kvinneavdeling, Bærum rådhus, administrasjons­bygget Oslo hovedflyplass Gardermoen, vigselsrommet i Drammen tingrett, Walaker Hotel, Norconsult, Bodø sykehus, Narvik biltilsyn og Harstad bibliotek.

Lokalt har Lyngra verker hos Lindorff AS i Hyggen, kommunestyresalen i Røyken rådhus, bårehuset ved Røyken kirke – og det store sceneteppet på Hyggen skole, som måler hele 30 m2! Slike arbeider krever en stor vev!

Det ble vist mange bilder under foredraget. Klikk her for å laste ned som pdf. Les mer om kunsteren på hennes nettsted https://rblyngra.no/

Den 2 meter brede Oppstadveven – laget av kunstnerens far.
Oppstadvev, oppstadgogn (av norrønt uppstaða, «det å stå oppreist» og gogn, «redskap») eller grenevev er en urgammel type vevstol som er kjent fra arkeologiske funn fra hele Europa. Det mest typiske er at veven står oppreist mot en vegg, og at renningstrådene strammes med lodd. – En liten oppstadvev ble funnet i Osebergskipet.
Sceneteppet på 30 kvm i gymsalen på Hyggen skole
Tekstilkunstner-Randi-Bjerkas-Lyngra-hos-Royken-Rotary

«Gutten i Røyken» 2021 til Hyggens «Mr. Speider» – Torgeir Feyling

Røyken Rotaryklubb hederspris for 2021, et bilde av Randi Bjerkås Lyngra ble overrakt Torgeir Feyling under klubbmøtet 7. februar på «Høyenhall».

Se også oppslag i RHA og Budstikka!

Det var påtroppende president Erik Ax som hadde sendt inn forslag om at Torgeir Feyling er en verdig «Gutten i Røyken», noe nominasjonskomiteen ikke nølte med å være enig i. Og slik ble det!

Torgeir Feyling med prisen. Videre fra venstre: President Morten Berntzen, past president Svein Qvist-Eriksen, Åge Borg-Andersen, nominasjonskomiteen.

Torgeir startet sin speiderkarriere som KFUM-ulvunge i Kristiansund i 1973, og året etter flytting til Røyken kommune i 1977, begynte han i den nystartede guttetroppen i Hyggen. Han ble speider­leder i 1984 og var troppsleder og lagleder i flere perioder på 1980- og 1990-tallet. Gruppeleder for Hyggen speidergruppe ble han i 1991 – og har vært det siden!

Torgeir har på speider-CV’en rollen som leirsjef ved gruppens utenlandsleire 7 ganger i perioden 1992 –2018 og lagleder ved rover-landsleiren i 1996. Han var også leirsjef for kretsleiren som ble arrangert i forbindelse med World Scout Jamboree (WSJ) i Sverige i 2011, der speidere fra distriktet hadde leir i nærheten av den store janboreen og tok i mot 650 speidere fra WSJ hver dag.

Han engasjerte seg i Buskerud kretsstyre i 1992–1999 og har vært ansvarlig for en rekke større arrangementer i regi av kretsen. I tillegg til å ha deltatt på alle landsleirer fra 1981, har han hatt verv som instruktør, delegat til Speidertinget flere ganger – og leder av kretsens valgkomité.

Også verdt å nevne spesielt er at han har vært troppsassistent på verdensjamboree i Sør-Korea (1991). Han har tatt Fjellederkurs som NSF arrangerte i 2013 og er derfor en viktig ressurs når gruppa for eksempel drar på snøhuleturer.

«Gutten i Røyken» for 2021 er «Mr. Speider» i Hyggen, som er et lite lokalmiljø, og speider­gruppen har i mange år vært svært viktig for barna på stedet. Torgeir har en naturlig autoritet og er en som gjerne sørger for at ting blir gjort. Som leder for gruppa har han en unik kunnskap om og kjenn­skap til hele lokalmiljøet og kjenner personlig mange av dem som bor der. Han øser gjerne av sin kunnskap om speiderbevegelsens arbeid og holdninger, han er god til å formidle gleden over, og kunnskap om, friluftsliv, og bidrar gjerne når de ulike gruppene skal padle kano, drive med ute­aktiviteter eller lære om førstehjelp. Torgeir er sykepleier og har ofte en viktig rolle i gjennom­føringen av leire og andre arrange­menter, når det gjelder helsespørsmål og førstehjelp.

Torgeir formidler gleden ved speiderlivet til mange av Hyggens barn, og er en hovedårsak til at speidergruppen fungerer så godt som den gjør og har gjort i mange år – med et jevnt over 100-talls medlemmer.

Hedersprisen «Gutten i Røyken» er en honnør til det arbeidet han gjør og har gjort for speider­gruppen i Hyggen spesielt, speiderorganisasjonen generelt og Hyggen som lokalmiljø.

Oppslag i Budstikka 12. februar 2022

Oppslag i RHA 17. februar 2022

GiR-i-Roeyken_og_Hurums_Avis_-_17-02-2022