Semiaden 2023 – en suksess med mer enn 1 600 deltagere

Røyken Rotaryklubb stilte med hele 12 medlemmer

Tekst og bilde: Arnulv Lemme

Tilfredse men slitne Rotary-venner, Per Olav og Hans, fortjente medalje etter en lang dags innsats på Semiaden 2023

«Også i år stilte hele 12 medlemmer fra vår klubb som frivillige til dette arrangementet.

Vi hadde ansvar for rigging/medaljeutdeling samt parkering. I tillegg var Ragnar Ø speaker på Tveter gård og Per Olav var ansvarlig for å sette ut skilter/info om alle de 18 postene.

Noen av oss startet med rigging av telt etc. allerede rundt klokken åtte på morgenen og avsluttet det hele rundt klokken fem om ettermiddagen.

Ett flott arrangement i et nydelig vær med over 1600 deltakere og mange tilfredse og glade barn og voksne. Også kjekt å få tilbakemelding fra foreldrene om at dette var et fantastisk arrangement.»

Se oppslag i RHA torsdag 21. september 2023.

Teksten i klartekst: Klikk her. Bilder fra RHA

Mangel på kvalitet koster – om kvalitetssikring og risikovurdering

Kvalitet og risiko,….ingen ny vitenskap, tidligere kalt «hell» og «uhell»

Kilde: https://www.azquotes.com/author/65325-Roald_Amundsen

Dagens møte hadde tittelen «KVALITETSSIKRING OG RISIKOVURDERING AV PRODUKTER, TJENESTER OG SYSTEMER» av Torolf Paulshus. (28.08.2023)

Lysbildene brukt under foredraget vises i sin helhet nedenfor og kan også lastes ned her.

Tekst: Arnulv Lemme

Torolf er utdannet siv.ing. fra NTH og er nå daglig leder av organisasjonen KRN, Kvalitet og Risiko Norge, og er styreleder i EOQ, The European Organization for Quality.

Han har omfattende erfaring med kvalitetsledelse, er spesialist på strategiske og operative løsninger med integrerte systemer for virksomhetsstyring, informasjonsstyring og risikoledelse. Han er sertifisert revisjonsleder, ISM revisor og har undervist i kvalitetsledelse og styringssystemer ved NTNU og Universitetet i Stavanger.

Han har jobbet 11 år i DNV, 4 år i Conoco Norway, 6 år i Smedvig/Seadrill samt mangeårig revisjonsleder for intern revisjonen i Statoil og Aker BP.

Torolf tok i sitt foredrag utgangspunktet i norske og utenlandske kvalitetsorganisasjoner.

KRN er Norges største fagnettverk inne kvalitet og risikoledelse. Organisasjonen skal bidra til forbedring og effektivisering i privat og offentlig virksomhet for å skape og foredle verdier for kunder, brukere, medarbeidere, eiere, samfunn og miljøet.

Torolf holdt et detaljert og svært interessant foredrag med følgende hovedpunkt;

Hva er kvalitet og risiko?

 • Det er både stil og lengde eller både prosess og produkt.
 • Det er både definisjoner og prosesskart
 • Det er håndbøker og manualer med detaljerte  oppfølgingsprosedyrer
 • Ingen ny vitenskap og tidligere kalt «hell og uhell»

Hva er sertifisering, akkreditering, standardisering?

 • Er en enorm global industri
 • Sertifisering er å verifisere noe mot krav, gjerne krav i spesifikasjoner og standarder
 • Sertifisering av materialer og produkter, systemer og ikke minst kompetanse
 • Akkreditering (sertifisering) av sertifiseringstilbydere og da gjerne av myndigheten, både lokalt og internasjonalt
 • ISO som er den internasjonale standardiseringsorganisasjonen som utgir standarder innenfor en rekke områder. I dag er det utgitt 24894 standarder i over 167 land.

KRN – Kvalitet og Risiko Norge

 • Norges største fagorganisasjon for kvalitet og risikoledelse
 • Har kvalitetsskole for å øke kompetansen, holder konferanser, sertifiserer 
 • Deler ut priser som årets kvalitetsleder, kvalitetspris til offentlige og private virksomheter
 • KRN har og utvikler detaljerte prosessmodeller
 • Den norske organisasjonen deltar aktivt i ledelse og utvikling av det globale kvalitetsarbeid via European Organization for Quality ( EOQ)
 • EOQ er tilstede i 24 land og har 70.000 medlemmer, 350 medarbeidere og 110.000 kompetansesertifikater

Status for kvalitetsarbeid i Norge

 • Lav/ingen bevissthet på nasjonalt nivå. Ingen nasjonal målrettet innsats, ikke synlig i næringspolitikken eller krav til styring
 • Ingen koordinert undervisning på høyskoler/universitet. Mye konsulentdrevet der.
 • Lovpålagt krav blir prioritert av næringslivet.
 • Dyktige organisasjoner som lever av marginer må prioritere dette som bildelproduksjon, offshore industri, forsvarsleverandører og pharmasi produsenter
 • Mye tilfeldig bruk av små og store rammeverk
 • Kompetansen erverves ved selvlæring og erfaring

Tanker og trender for kvalitet og risikostyring

 • Lav modenhet for kvalitet og risikoledelse/styring
 • Fagene er modne og stabile
 • K&R anvendes i ledelse og organisasjonsutvikling
 • K&R  har en viktig plass i dagens digitaliseringen. Et digitalt samfunn forutsetter 100 % kvalitet på digitale tjenester
 • Mangel på K&R koster
 • Statlige organisasjoner øker mest som medlemmer i KRN
 • Endringer skjer raskere og derfor mer bruk for K&R
 • Krav til kompetanse og samhandling øker stadig

Fullstendig presentasjon av Torolfs foredrag ligger vedlagt og kan lastes ned.

2023-08-Royken-Rotary-pres-kort-Torolf-Paulshus

(Bruk «bla-pilene» nederst i bildet)

Red.anm.: Verdt å bemerke Riksrevisjonen vinnere av KRN Kvalitetspris for myndigheter 2023

Fotokred: KRN – Kvalitet og Risiko Norge – Bilde: Riksrevisjonens representanter f.v. Aleksander Åsheim, riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og Annette Gohn-Hellum https://nfkr.no/2023/06/26/vinner-av-krn-kvalitetsprisen-myndigheter-2023/

«Lakseskatten» er omstridt, og hva er dens konsekvenser for oppdrettsnæringen og leverandørindustrien?

Tekst og foto: Arnulv Lemme

Klubbens egen medlem Kolbein Aarnes som via sitt yrke som forsikringsagent har fulgt laksenæringen i svært mange år holdt et entusiastisk og interessant foredrag om lakseskatten og dens konsekvenser med tittelen;

«LAKSESKATTEN (Grunnrenteskatt) OG INNVIRKNINGEN PÅ OPPDRETTSNÆRINGEN OG LEVERANDØRINDUSTRIEN»

Kolbein tok utgangspunktet i at etter åtte måneders debatt ble lakseskatten på 25 % vedtatt i Stortinget i slutten av mai i år etter at regjeringspartiene var blitt enige med Venstre samt den ene representanten fra partiet Pasientfokus.

Skatten trer i kraft fra 1/1-2023 og det er beregnet at dette vil gi staten en inntekt på rundt 5,7 milliarder basert på dagens laksepriser og kronekurs. Skatten på 25 % vil komme i tillegg til ordinær selskapsskatt som for 2023 er satt til 22 % for aksjeselskaper.

Det er laget en modell for beregningen av grunnrenten som er omfattende og komplisert. Det tas ikke utgangspunkt i selskapets salgsinntekter, men en beregnet verdi på den produserte laksen minus nærmere angitte produksjonskostnader. Det gis et bunnfradrag på MNOK 70.

Det skal opprettes et normprisråd i 2024. Dette betyr at for 2023 må virksomheten selv beregne verdien «bakover» i tid fra slaktetidspunktet. Modellen er omstridt og vil kreve mye tid og resurser for å sikre at selskapene har en god dokumentasjon for beregningene, ikke minst overfor skattemyndigheten. 

Kolbein gav oss deretter en god innføring i laksenærings betydning som matprodusent  og med en rekke nøkkeltall for næringen både nasjonalt og internasjonalt med info om bl.a;

 • Nøkkeltall globalt
 • Norge, den ledende nasjon for oppdrett
 • Noen nøkkeltall for Norge

Kolbein gav oss også en god innføring i den omfattende leverandørindustrien til oppdrettsnæringen som finnes i Norge og de utfordringer de kan få ved en eventuell mindre aktivitet i laksenæringen fremover.

Han påpekte også at dette er en næringen som er internasjonal og som må sammenlignes med de konkurrentene man har i utlandet. Disse har en mye lavere skattelegging. Når det nå legges opp til en beskatning av havbruksnæringen i Norge som er tilnærmet  dobbel så stor som i utlandet, vil dette kunne få dramatiske konsekvenser. Det  fryktes at vi skal miste ledertrøyen som havbruksnasjon og at oppdretterne over tid orienterer seg mot land med lavere skatt og lignede klimatiske  forutsetninger samt at leverandørindustrien følger etter og at Norge blir taperen.

Vi risikerer da å miste to næringer, både havbruksnæringen og leverandørindustrien.

Kolbein gav oss deretter et innblikk i næringens motstand mot lakseskatten med info om bl.a.;

 • Oppdretteren fryser investeringene
 • Utstyrsnæringen betaler prisen
 • Næringsorganisasjonen Sjømat Norge går hardt ut og mener dette er elendig distrikts- og næringspolitikk

Og den kjente NHH professor Ola H Grytten argumenterte hardt og intenst mot skatten ved å si – » En forbrytelse gjort mot norsk laksenæring og leverandørindustrien er begått, med kjent gjerningsmann/regjering».

Kolbein avsluttet sitt foredrag med  «Siste ord er på langt nær sagt og – He who lives will see».

Fullstendig presentasjon av Kolbeins foredrag ligger vedlagt.

Referentens kommentar: Og for egen regning tillater jeg meg å sitere Ivar Aasen – «Til lags åt alle kan ingen gjera».

Vi har i det minste fått enda en ny skatt, og det kommer sikkert godt med etter et år med eventyrlige skatteinntekter for Norge og et oljefond på mer enn 13000 milliarder.

Royken-Rotary-Oppdrett-Grunnrenteskatt-20.08.23_DS-1

Red.anm.: Grunnrentebegrepet stammer fra det engelske ground rent. Begrepet ble brukt om den kompensasjonen – ofte i penger – som ble gitt jordeieren fra den som drev jorden, på norsk jordleie eller forpaktningsavgift, ref. Store norske leksikons artikkel om grunnrente.

For lesere som ønsker å komplettere bildet med flere aspekter knyttet til den aktuelle og kontroversielle grunnrentebeskatningen av havbruk, kan artikkelen her være nyttig. En utmerket gjennomgang av regelverket (beskatning, fradrag etc.) gir denne artikkelen.

Presidentskifte og utnevnelse av klubbens første æresmedlem

Chartermedlem og «klubbnav» Ove Blakset hedret

Tekst og bilder: Arnulv Lemme

Dagens møte var en kombinasjon av presidentskifte og sommerfest og møtet var det siste i Rotaryåret 2022/2023.

Hele 30 personer stilte på festen og arrangementskomiteen hadde dekket et flott bord. Det ble servert snitter fra Lierkroa, tilhørende drikkevarer samt kaffe med tilbehør. Klubbens egen Rotary-sang var lagt under hver tallerken og ble flott sunget etter bespisningen.

President Erik ønsket velkommen. Han gav en orientering om hva som hadde hendt i hans år og fortalte litt om de forskjellige komiteer. Han takket hver og en av oss for god innsats og nevnte særlig programkomiteen som i hele året har fått til spennende og interessante programmer. Slike er en vesentlig del av «limet» i en Rotary-klubb.

Kveldens høydepunkt var utnevnelse av Ove Blakset til æresmedlem i klubben.

Ove var med å starte klubben den 5. oktober i 1971 og er den eneste gjenlevende av stifterne som fremdeles er medlem i klubben. Ove er en ekte og stolt Rotaryaner og har hatt mange tillitsverv i vår klubb – som president 1980-81 og klubbens kasserer i over 20 år. Ove har vært formann i  arrangementskomiteen i mange år og bidratt svært aktivt med å tilrette­legge og gjennomføre hyggelige rakfisklag, julemøter, sommerfester samt store jubileums­fester.

I tillegg har han i nærmere 30 år vært en tilrettelegger og «døråpner» til klubbens ukentlige møte på Høyenhall ved å lage kaffe, klarlegge for servering samt å stå for loddsalg/utlodding på hvert møte.

Ove ble til stående applaus utnevnt til klubbens første æresmedlem og fikk av president Erik overlevert æresdiplomet for «HONORARY MEMBERSHIP I RØYKEN ROTARYKLUBB» samt en særskilt nål for æresmedlemmer.

Dagfinn Onshus filmet begivenheten:

Se filmen også på https://www.jottacloud.com/s/1466cf89c1b544d40d6b8e6e2497e62d794

Det skal i denne sammenheng nevnes at Ove ved klubbens 50 års jubileum i 2021 ble tildelt Paul Harris medaljen med safir.

Kveldens andre høydepunkt var overlevering av presidentkjedet til Sigmund Fauske som har takket ja til å bli president for Rotary-året 2023/2024 samt påfølgende år.

Sigmund har solid erfaring fra Rotary-arbeidet som medlem i tidligere i Raukvin Rotaryklubb fra 2000, der han bl.a. har vært president flere ganger.

President Erik ønsket ham lykke til og overrakte både kjede, klubbe, nål og den «ærverdige» presidentkofferten.

Sigmund takket for tilliten og gledet seg til å starte opp etter sommerferien med første møte 14 august.

Han fortalte at programkomiteen er godt i gang med å tilrettelegge for høstens program hvor en av høydepunktene er at klubben skal arrangere Intercity møte for vår region mandag 25. september.

Sigmund avsluttet med å si at å drifte en Rotary klubb er teamarbeid og håpet at alle bidrar hver på sin måte som i tidligere år.

President Erik takket til slutt arrangementskomiteen for en flott gjennomført og hyggelig fest og avsluttet sin periode med å ønske alle en god sommer.

Om den nye bybrua i Drammen – den blir FLOTT!

Foredrag v/prosjektleder Maria Kristina Algers Bakken

Tekst og foto: Arnulv Lemme

Klubben var så heldige at vi til møtet 5. juni hadde fått prosjektleder Maria Kristina Algers Bakken (i bildet) til å fortelle om bakgrunn, design & konstruksjon, byggeprosessen og utfordringer ved bygging av ny bru.

Maria Algers Bakken er opprinnelig svensk, utdannet sivilingeniør i Sverige og bor nå i Hyggen. Og som hun sa da hun fikk forespørselen om foredraget så var dette en mulighet til å gi tilbake til Rotary ettersom hun hadde vært utvekslingsstudent til USA fra lokal svensk Rotaryklubb.

Hele 24 medlemmer var møtt frem og fikk et svært interessant foredrag om den nye Bybrua.

Fullstendig presentasjon følger vedlagt sammen med lenken til kommunens informasjons-video. (For nedlasting av presentasjonen: Klikk HER.)

Siste nytt og byggekamera finnes på kommunens hjemmeside her: Bybrua | Drammen kommune

Fra min notatblokk noterer jeg følgende;

1. Om brua 

 • Første bru bygget i 1812-1813
 • Andre bru bygget i 1934-1935
 • Bybrua er registrert i lokal verneliste som en del av kulturmiljøet, » Byaksen» , og er registret i Riksantikvarens register.
 • Nåværende bru var 85 år og ble opprinnelig bygget for 50 år.
 • Tilstandsvurdering fra 2017 konkluderte med en antatt levetid på ytterligere 25 med en totalrenovering
 • September 2018 bestemte bystyret at det skulle bygges en ny Bybru isteden for en totalrenovering
 • Bygging av ny bru måtte sees i sammenheng med ombygging av Drammen jernbanestasjon med Intercitytog og heving av jernbanetraseen

2. Om bygging av den nye brua

 • I 2019 tar Bystyret beslutning om konseptet og et felles prosjekt med Bane Nor
 • I 2020 inngår kommunen samarbeidsavtale med Bane Nor om koordinert bygging av Bybrua
 • Bane Nor er ansvarlig for 1/3 av prosjektet fra stasjonsområdet og utover samt Drammen kommune av den resterende 2/3 del.
 • Dette medfører også to forskjellige hovedentreprenører for de to byggherrene. PNC Norge for kommunen og NCC for Bane Nor. 
 • Brua er tegnet av italiensk arkitekt. Den bygges i en kombinasjon av stål og betong. 
 • Stålet produseres ved verk i Tyskland. Prosjektet har egen stålinspektør.
 • Brua får et brudekke på 19,4 meter. Det blir fortau på hver side fordelt med hhv. 3 meter oppstrøms og 5 meter nedstrøms, sykkelfelt i
 • hver retning på 2,2 meter og med kjørefelt på 7 meter i midten.
 • Byggingen medfører også bygging av ny honnørbrygge på Bragernes
 • Prosjektet har egen materialgruppe. Honnørbrygga og fortauene på brua dekkes av granittheller i mønster «dobbeldans». 
 • Fundamentering på peler til fjell. Betongfundamenter 16 x 17 x 10 meter. Leire/silt (morene) 50 – 70 meter. Bores 6 7 meter inn i godt fjell.
 • Budsjetter er på NOK 1,6 milliarder inkl. prisstigningen.

3. Utfordringer med prosjektet

 • Spuntkasser i elv medfører oppdemming med fare for erosjoner som kan skape ustabile grunnforhold.
 • Risikofylt arbeid med riving, dykkerarbeid, arbeid i stri elv, sprengning og nært jernbanen.
 • Støy, støv og rystelser tett på folk og næring. Muligheter for trafikk av fritidsbåter i alle byggefaser.
 • Hensynet til livet i elva/fisken. Begrense forurensingen, partikkelspredning, fare for utslipp fra maskiner og spredning av forurenset grunn.
 • Riving og miljøsanering, gjenbruk.
 • Sammenkobling av brudeler mellom entrepriser  bevegelser og krefter.
 • Teknisk koordinering mellom entrepriser og prosjektering,
 • Koordinering av drift og sikkerhet.

4. Konklusjon til prosjektleder

 • Tilstanden på de gamle fundamentene som var uarmerte
 • Den største overraskelsen er kompleksiteten med koordinering mellom entrepriser og prosjektering.
 • Dette er et drømmeprosjekt som har ALT av utfordringer man kan ønske seg som ingeniør/prosjektleder
 • En VAKKER BRU  teknisk avansert, men design av noe lekent og enkelt.
 • Kommer til å binde sammen og åpne byen mot elva på en helt ny måte
Bybrua-Presentasjon-Rotary-05_06_2023

(For nedlasting av presentasjonen: Klikk HER.)

Foto; ÅgeBA

Røyken Rotaryklubb besøker Røykenbedriften ReforceTech AS

Les om bedriften med et spennende produkt – for verdensmarkedet

Tekst og bilder: Arnulf Lemme

Denne mandagen (29.05,2023) var vi så heldige å få komme på besøk til firmaet ReforceTech AS som holder til i industrilokalene på Auvi og 15 medlemmer møtte frem for å høre om denne nyvinning av en virksomhet samt få være med på en omvisning i produksjonen.

Vi ble tatt i mot av daglig leder Terje Nakstad (til venstre) og produksjonssjef Frode Sagvik. De innledet med å fortelle om  selskapet, det unike produktet, markedsmulighetene og planlagt utvidelse av produksjonskapasiteten.

Firmaet startet opp med produksjon av armeringsstenger av kompositt i 2009.

Etter hvert utviklet firmaet en ny type armering basert på basaltfiber som fikk benevnelsen MiniBars. I betongen blir da den tradisjonelle armeringen av stål erstattet av tynne fibre. MiniBars er i dag selskapet hovedprodukt.

Selskapet har fått godkjent patentrettigheter på dette produktet både i Norge og EU og jobber nå med å få det godkjent i en rekke andre land.

Denne form for armering er både sterk og smidig. Som eksempel ble nevnt at fem kilo med Reforcetechs basaltfiber i en kubikkmeter betong kan erstatte stålarmering i flere konstruksjoner, samtidig som betongen kan behandles omtrent som om den var helt uarmert.

Fiberarmeringen sparer tid, ruster ikke, og på grunn av materialbruken og designet, vil fibrene kunne spres jevnt gjennom hele betongen. Med fiberarmering kan man gjøre betongvegger opptil 50 % tynnere enn med tradisjonelle stålarmerte vegger samt tilsvarende for tak og gulv.

Basaltfiberne som selskapet har utviklet sprer seg som «spindelvev» i betongen og gjør at det er omtrent samme materialtetthet som i ordinær betong. Produktet leveres til byggeindustrien og selskapet har i flere år hatt et betydelig samarbeid med Veidekke Entreprenør på forskjellige betongprodukter.

Fiberråvarer som brukes i produksjonen ble opprinnelig importert fra Russland, men kommer nå fra Kina, øvrige Østen og USA. Selve produksjonsprosessen består av at 60 tråder ved siden av hverandre limes sammen, herdes, strekkes og kuttes til små fibre. Det produseres 3 millioner MiniBars pr. time.

Selskapet har så langt vært i en fase med primært å utvikle produktet og har hatt en relativt liten produksjon. Leveransen på rundt 100 tonn de siste årene har vært til norske kunder.

Nakstad mener at selv om produktet både er kjent og patentert, er dette et av de mest spennende og største industriprosjekter som finnes. Hans oppgave er nå å få fart på den kommersielle virksomheten til selskapet. Og i denne sammenheng er det to store aktører world wide som de må jobbe både med og mot – nemlig sementindustrien og stålindustrien. Og de tar vare på hverandre!

Samtidig er også disse industriene inne i en grønn bølge og med dette produktet vil særlig CO2 avtrykket kunne bli betydelig redusert. Med MiniBars i betongen vil en kunne redusere både bruk av stål og betong samt at den tiden det tar å ferdigstille et bygg/anlegg vil kunne bli betydelig redusert. Med dette som utgangspunkt har selskapet og dets produkt MiniBars vekket en stor interesse i betongverdenen. Og ifølge Nakstad står de klare til å «EROBRE VERDEN».

Selskapet planlegger derfor å etablere seg både i Europa, Midt Østen, Asia og Amerika.

Pr. idag er det en linje med en produksjonskapasitet på 700 tonn ved fabrikken i Røyken. 

De har imidlertid laget planer for å ekspandere betydelig med opptil 2500 tonn i 2023/2024 og inntil 10000 tonn i 2025 – 2027. For å nå det første steget i denne planen er det behov for å bygge en ny fabrikk som vil kunne har inntil fire produksjonslinjer. Den fysiske plasseringen av denne fabrikken vil primært være i Drammensregionen

Etter ovennevnte orienteringen av herrene Nakstad og Sagvik fikk vi gå gjennom produksjonslokalene og se hele produksjonsprosessen fra innmatingen av råvarene til det ferdige produktet.

President Erik avsluttet møtet med å takke for et meget interessant besøk og om et unikt produkt. Han ønsket på vegne av oss alle ledelsen lykke til med den videre utvikling av selskapet.