Intercitymøte med Lene Conradi: Erfaringer med den nye kommunen

Meget vellykket Intercitymøte på Vettre, arrangert av Røyken RK (08.11.2021)

Ordfører Lene W. Conradi orienterer om arbeidet med etableringen av den nye Asker kommune.

Lysbildene kan lastes ned herfra, eller se presentasjonen nedenfor. Ved å holde skrivemerket over bildet fremkommer en gråsvart linje med «blapiler nederst på bildet».

Lene-Conradi-Vettre-211108

Fra notatblokken:

  • Mantra: Bygge en ny kommune, mer enn en kommunesammenslåing.
  • Ny kommuneplan er en krevende øvelse.
  • Koblingen til bærekraftmålene var et heldig grep. Vekt på sirkulær økonomi. Ref. Meld. St. 40 (2020–2021) Mål med mening — Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030
  • Hva skjer med Viken – hvordan blir det med Asker dersom Viken oppløses? Hva med fylkesveiene?
  • Asker er en stor skogeier – den 5. største i regionen.
  • Kollektivtrafikk er et problem i.f.m. korona – økt belastning på hovedveiene.
  • Privatisering av småveier viser at harmonisering kan kreve tid.
  • Temaplanene kan leses på www.asker.kommune.no.
  • Asker kommune har en solid økonomi.

Stort fremmøte på Vettre Thon Hotel.

Drew Rodgers om USA i dag

Drew Rodgers om verdier, valg og demokrati – om motkrefter og perspektiver før mellomvalget i 2022

Presentasjon i kjent engasjerende stil. Last ned lysbildene her – eller se bildene nedenfor. Ved å holde skrivemerket over linjen nederst på bildet fremkommer «blapiler»

Drew-Rodgers-Valg-2020-2-final-2

Referat/notat fra foredraget v/Dagfinn Onshus

«Dagens foredrag var «Bidens muligheter / mellomvalget i 2022» v/Drew Rodgers.

Amerikanernes tradisjon og krav til frihet går tilbake til emigrantenes inntog på kontinentet hvor de rømte fra dårlige kår og strenge feudale systemer i hjemlandene. Demokratene blir sett på som en elite som vil kontrollere og regulere folks hverdag, m.h.t. skatt, våpenlover osv. Dette strider mot frihetsidealet.

Konspirasjonsteorier som støtter opp om disse tankene blir basis for stadig flere og Amerika er på et vippepunkt hvor frie medier taper kampen mot ryktespredere og falske nyheter på sosiale medier.

Biden må lykkes med en god del populære tiltak for å demme opp mot denne utvikling og at det sakte bygges ny tillit til den føderale ledelsen i Washington.»

https://no.wikipedia.org/wiki/Presidentvalget_i_USA_2020

https://no.wikipedia.org/wiki/Stormingen_av_den_amerikanske_kongressen_2021

Havbruk: Norges nest største eksportnæring

Kilde: https://www.fiskeridir.no/

Kolbein Aarnes med interessant foredrag om næringen og flytende og landbaserte anlegg

Kolbein har gjennom sin jobb i forsikringsbransjen har fulgt oppdrettsnæringen på nært hold. Aquakultur, eller oppdrett av fisk og sjømat, har vokset og blir Norges nest største eksportnæring etter energi som stadig er størst. 50% av alle matfisk i verden er nå basert på oppdrett og Norge har hele tiden vært en ledende nasjon.

Det er dessuten blitt mangelvare på havbasert biomasse i verden og dette gir mangel på for til oppdrett. Det utforskes hele tiden nye tilskudd til foret, også basert på landbasert for, til og med grannåler og gress. Skeptikerne mener fisken vil miste sin basis for Omega3 tilskudd, men proteinet vil nok bestå.

Tidligere har utdeling av konsesjoner vært kostnadsfri og selv om mange har brukt enorme summer på investeringer og hvor store beløp har gått tapt, er nå overskuddet formidabelt for de som lykkes.

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/bilder/temabilder/vann-hav-og-kyst/akvakultur/fiskeoppdrett_ingermariehaaland.jpg
Kilde; https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/vann-hav-og-kyst/Akvakultur-fiskeoppdrett/

Problemer med lakselus og algevekst har bidratt til at bransjen nå ser på landbaserte anlegg som en mulig vei til å kontrollere dette, men dette er også en risikofylt vei. Det å flytte fisken over i menneskekontrollerte miljøer betyr også at vi i detalj må forstå alle forhold rundt miljøet i anleggene og ha detaljert kontroll på vannkvalitet og håndtere avfall. Det kreves enorme områder for å anlegge slike anlegg og det må gjennomstrømme enorme mengder vann, noe som kreve mye energi. Med høyere strømpriser er dette en utfordring.

Killde: https://www.intrafish.no/nyheter/samherji-vurderer-a-bygge-nytt-landbasert-oppdrettsanlegg/2-1-895115 (18. oktober 2020: Samherji vurderer muligheten for å bygge landbaserte oppdrettsanlegg på eiendommer i Helguvik på Island)

Anlegg på land betyr også at vanlige industriproblemer med drift, vedlikehold og ikke minst brannsikring kommer inn i næringen for fullt. Flere store tap i allerede etablerte anlegg har vist dette. Menneskelig feil skal heller ikke glemmes og små feil gir enorme tap.

Likevel er interessen stor og det foreligger planer for anlegg som skal kunne produsere 2 millioner tonn fisk, noe som er mere enn det som produseres totalt i dag.

Det var et særdeles interessant foredrag og interessen og engasjementet blant tilhørerne var stort. Vi takker Kolbein for et flott foredrag. – (Dagfinn Onshus)

Ved å holde skrivemerket over linjen nederst på bildet fremkommer «blapiler».

Royken-Rotary-Oppdrett-27.10.21-oppdatert-21.10

Kolbein Aarnes

Tilføyelse fra CICO:

www.ilaks.no

https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/forurensning/overgjodsling/utslipp-av-naringssalter-fra-fiskeoppdrett/ (Sist oppdatert: 06.05.2021)

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/miljostatus/bilder/hav-og-kyst/fiskeoppdrett.png?w=1150

Drammensfjorden – før og nå

Jan Erik Ask, Hyggen, med særdeles interessant foredrag med tråder bakover i tid og den nære historie fra sin bok ”Drammensfjorden – vårt forhold til fjorden gjennom tidene”

Jan Erik Ask etter avsluttet foredrag for Røyken Rotaryklubb 18.10.2021

Kveldens foredrag var av Jan Erik Ask. Han er fra Hyggen og er svært interessert i Hyggens og områdets historie. Resultatet av dette er blitt flere bøker om ulike sider ved historien. Foredragets tema var nå ”Drammensfjorden – vårt forhold til fjorden gjennom tidene” som også er temaet for hans siste bok. Ask gjennomgikk en rekke forhold knyttet til fjorden og de som levde av og rundt den. Det er vanskelig å gi et rettferdig sammendrag av alt som fremkom av detaljer og fakta, men nedenfor gjengis noen eksempler. Som Ask avsluttet med å si, nå er ca 50 % av bokens temaer berørt. Resten må da overlates til den enkelte, gjerne med boken om fjorden som guide.

For ca 10 000 år siden sto vannet ca 150 m høyere enn i dag. Gamle Røyken kommune besto da av øyer, Spikkestad og Røyken sentrum sto da under vann. På Muserud finner man skjell, dvs stedet lå under vann.

I en bok om Oslofjorden av Sverre Jervell kan vi lese at vikingskip ble bygget på Hyggenstranda ca år 800 av småkongen Ragnar Lodbrok.

I 1745 ble Hyggen omtalt som et fordums ladested, ”nu icke mer”.

Fra 1880-årene var det stor båtbyggeraktivitet i Hyggen og Grimsrud, flere rederier, mange av bøndene var deleiere. I 1892 var det 8 jakteskippere i Hyggen. Disse gikk på fraktefart på fjorden. Siste jakt ble solgt til Arendal i 1935.

På begynnelsen av 1900-tallet var det 23 papirfabrikker mellom Hønefoss og Drammen. Disse bidro til en forurenset fjord. Først på 1980-tallet ser en bedring ut fra en rekke gjennomførte tiltak. I dag følges dette opp gjennom en rekke kontrollstasjoner i fjorden. I dag er det en lang rekke fiskestag i fjorden, både saltvanns- og ferkvanns arter. Et rikt fugleliv er det også på og rundt fjorden.

Fjorden var hovedferdselsåren for folk langs fjorden. Fast rutetrafikk med dampskip kom i 1894. Fjordens første isbryter kom i 1889, ”Thor I”, dagens isbryter er ”Thor III”.

I 1915-17 ble det bygget en stor sementfabrikk på Lahell, Siporex ble etablert i 1940-50 årene, i dag utgjør området Engersand Marina.

Tekst: Svein Qvist-Eriksen

PS: Boken kan kjøpes ved å kontakte historielaget eller Ask.

Røyken Rotaryklubb feiret 50 år

For 50 år siden oppsøkte skipsreder, skipsmegler og konsul Peter Wessel (1926–1994) banksjef Ottar Gjævert i DnCs filial i Røyken sentrum. Wessel representerte Drammen Syd Rotaryklubb og ville lufte muligheten av å få i gang en tilsvarende klubb i Røyken. Han lyktes, og første møtet ble holdt i DnC’s lokaler i Røyken sentrum. Gjennom sitt betydelige kontaktnett hadde Gjævert klart å samle ca. 20 deltagere.

Den 5. oktober 1971 er klubbens offisielle charterdato, dvs. dato for innmelding i det verdens­omspennende Rotary International, som nå består av mer enn 35 000 klubber og 1,2 millioner medlemmer i mer enn 200 land og geografiske områder.

Et sammendrag av klubbens historie kan leses ved å klikke HER

Storstilt og storfin jubileumsfest på Høyenhall 8. oktober 2021

Det var duket til fest på Høyenhall da et 50-talls gjester ankom festlokalet der arrangementskomiteen hadde rigget opp et vakkert bord. Serveringen besto av en bugnende buffet med både varme og kalde retter. Marsipankaken til kaffen sto i stil med jubileet!

Blant gjestene var også en rekke tidligere medlemmer, og det var meget spesielt at chartermedlem fra 1971, Hjalmar Sunde (1937), nå bosatt i Stavanger, hadde tatt reisen for å delta på festen. Sammen med Ove Blakset er Hjalmar de to eneste som er med oss fra chartringen av klubben i 1971.

Klubbens president i jubileumsåret, Morten Berntzen, ønsket velkommen og deretter overlot ordet til konferansier Kolbein Aarnes som loset talere og tilhørere stødig gjennom kvelden.

Det var som det skulle være at festen ble en god anledning for å hedre to medlemmer med ærestittelen Paul Harris Fellow:

Ove Blakset, chartermedlem og i 50 år en engasjert deltager i klubbens liv og aktiviteter, som president, foredragsholder og ikke minst som «fast» kasserer i 20 år eller så.

Håvard Tveitane, mangeårig Rotarianer, medlem av Røyken Rotaryklubb fra 2019. Håvard blir PHFellow for sin innsats som «Semiaden-general» som ga ham ærestittelen Årets Rotarianer i 2020.

Bilder fra begivenheten

Se bilder fra festen ved å bla nedover siden!

Kommentarer overflødig 🙂
Margrethe og Hjalmar Sunde
Konferansier Kolbein Aarnes
Fra venstre: Margrethe Sunde, Hjalmar Sunde, Ingeborg Francke Jensen, Morten Berntzen, Grete Blakset, Ove Blakset
Håvard Tveitane (t.v.) blir Paul Harris Fellow. President Morten Berntzen og president elect Erik Ax (t.h.)
Ove Blakset (t.v.) blir Paul Harris Fellow. President elect Erik Ax og president Morten Berntzen (t.h.)
Royken-Rotaryklubb-50-ar

Semiaden 2021 – en suksess!

Røyken Rotaryklubb deltok med 12 medlemmer.

Semiaden er et årlig familie- og aktivitetsarrangement med poster rundt hele Semsvannet i Asker. Ideen bak arrangementet er å vekke nysgjerrighet for naturen og kulturlandskapet rundt oss. «Postløypa» går rundt Semsvannet, og deltagerne møter spennende oppgaver, utfordringer og opplevelser underveis i løypa.

Semiaden 2020 ble avlyst, men i år ble den gjennomført dog litt annerledes en i et «normalår», men ikke desto mindre en suksess.

Les det hyggelige brevet fra Semiade-sjefen Helle Kjørlaug (ass. guvernør og leder i styringskomiteen) her.

Den allestedsnærværende ordfører Lene Conradi på Semiaden, her sammen med Sverre Strand, Røyken Rotaryklubb. Foto: Svein Qvist-Eriksen, Røyken RK.
Semiaden arrangeres av NaKuHel, men Rotary sørger for bemanning på postene, er parkeringsvakter, og deltar ellers i alle gjøremål for at arrangementet skal flyte. Foto: Svein Qvist-Eriksen, Røyken RK.
Et glimt fra «Semiade-gaten». Foto: Svein Qvist-Eriksen, Røyken RK.

Et mulig «3-minutt»: The New Atlantic Charter

Det er verdt å legge merke til: For fire dager siden (10. juni 2021) signerte president Joseph R. Biden, Jr. og statsminister Boris Johnson, M.P. «The New Atlantic Charter» – en revitalisert og oppdatert erklæring, 80 år etter at Roosevelt og Churchhill signerte 1941-utgaven 14. august dette året.

(Dette 3-min er forsåvidt en oppfølger av et 3-min holdt 28. januar 2019. «Da en ny verdensorden ble skapt. Fra Placentia Bay til Bretton Woods«)

2021 The New Atlantic Charter

The_New_Atlantic_Charter_2021

1941 Atlantic Charter

Atlantic-Charter-1941-m-ust000003-0686

Minnestund ved bautaen 8. mai

Tradisjonen holdes i hevd – uansett, også i disse korona-tider

Røyken Rotaryklubb har med stor glede overtatt ansvaret for markeringen ved bautaen ved Røyken kirke etterat mange Raukvin RKs medlemmer nå er medlemmer av Røyken RK. Spesielt er det gledelig at Raukvin RKs nøkkelpersoner for markeringen har beholdt oppgaven.

Det ble en enkel, men verdig minnestund ved bautaen i Røyken 8. mai. Arrangementer er ikke tillatt, så det ble et begrenset oppmøte av spesielt inviterte, og det ble derfor heller ingen taler.

President Morten Berntzen, Røyken RK sa noen få ord for anledningen, trompetist Eldor Rødseth spilte et militært signal, ordfører i Asker, Lene Conradi la ned en krans og sa noen få ord for å minnes de falne. Hun sa at 8. mai er en av de viktigste dagene vi har, og at vi har veldig mye å være takknemlige for!

Andre inviterte var Grethe Utvei, som representerte kulturorganisasjonen i Asker kommune og Roy Hellegaard fra Røyken Rotaryklubb.

President Morten Berntsen, Røyken Rotaryklubb
Fra venstre: Trompetist Eldor Rødseth, ordfører Lene Conradi, Grete Utvei, Morten Berntzen. Raden med veteraner stilte utenom den planlagte minneseremonien.
Kransenedlegging v/Lene Conradi og Grete Utvei. Morten Berntzen til høyre.
Trompetist Eldor Rødseth og ordfører Lene Conradi.

«Webmaster» vil også markere 8. mai ved å minne om 3-min i fjor: 8. mai 1945: Det ble fred i landet.