Helge Husby: «For Chemring Nobel er ikke forretninger lenger bare forretninger. Bedriften har fått et oppdrag»

BESØK AV SPRENGSTOFFPRODUSENTEN CHEMRING NOBEL – HISTORIEN OG NÅSITUASJONEN.

Tekst og foto: Arnulv Lemme

Selskapet som er beliggende på Sætre er en av få produsenter av høyeksplosiver til forsvarsindustrien i Europa og eneste i Norge.

Daglig leder Helge Husby sammen med økonomisjef Ane Standnes Grønlund holdt et interessant foredrag om selskapets rolle i en urolig verden.

Helge Husby, Ane Standnes Grønlund og president Røyken RK Sigmund Fauske

Vi hadde også invitert Hurum RK til møte og over 40 rotarianere var samlet på Høyenhall og vi fikk alle en god forståelse av situasjonen og dimensjonene på det oppdraget selskapet har fått som konsekvensen av krigen i Ukraina.

Helge hadde delt sin presentasjon i to deler, nemlig historien om sprengstoffproduksjon på Sætre og situasjonen til selskapet i dag.

VIL LAGE MER: Chemring Nobels fabrikk på Sætre i Asker lager sprengstoff som brukes i artillerigranater og annen ammunisjon som er etterspurt til krigen i Ukraina.
Foto: Bård Nafstad / NRK

Bla nedover og se bilder Helge viste under foredraget.

Fra notater på min notatblokk;

HISTORIEN

Chemring har en lang og rik historie med røtter tilbake til Alfred Nobel. Fabrikken på Engene har vært en viktig hjørnestensbedrift i Sætre gjennom mange generasjoner og er fortsatt en svært ettertraktet arbeidsplass innen avansert kjemi.

I dag har Chemring Nobel 167 ansatte der mange har nisjekompetanse innenfor sitt område.

Selskapet ble stiftet i juni 1865 og fikk navnet Nitroglyserin Compagniet. De kjøpte patent av Alfred Nobel til fremstilling av nitroglyserin og etablerte fabrikk på Lysaker. Målsettingen var å produsere 200 pund (ca. 100 kg) nitroglyserin pr. dag. Produksjonen gikk jevnt og trutt og uten alvorlige uhell. Etter nesten 9 års drift skjedde imidlertid en alvorlig ulykke (1874), fabrikken gikk i lufta og én av arbeiderne omkom i den voldsomme eksplosjonen.

Fabrikken ble bygget opp igjen og produksjonen kom i gang igjen etter relativt kort tid. Det ble imidlertid reist erstatningskrav både fra myndighetene og naboeiendommene. Selskapet tapte og det ble derfor besluttet å flytte produksjonen fra et relativt tettbygd område.

I august 1875 ble det således inngått kontrakt om kjøp av eiendommen Engene på Sætre i Hurum.

Tre viktige kriterier for valg av tomt til ny fabrikk var;

 • Tilstrekkelig sikkerhetsavstand til naboer og veier
 • Bør ligge ved sjøen med hensyn til transport
 • Må ha tilgang til kjølevann  

Tillatelse til drift ble gitt 15. juli 1876 og regulær drift startet opp 2. oktober etter 10 måneders anleggsdrift.

Fabrikken på Engene produserte  følgende;

 • Nitroglyserin
 • Nitrocellulose
 • Produksjon av dynamitt
 • Røyksvakt krutt – ballistitt

Det skal i denne sammenheng nevnes at Ballistitt No.6 ble benyttet i Moses og Aron på Oscarsborg 9 april 1040.

Produksjonen av dynamitt på Engene ble avviklet i 1964 og flyttet til Gullaug i Lier.

Anlegget for HØYEKSPLOSIVER ble åpnet i desember 1968. Denne var basert på amerikansk teknologi og fabrikken har mange likhetstrekk med Holston Army Ammunition Plant (HAAP) i Tennessee, USA.

Produktene består av høyeksplosiver med benevnelsen HMX og RDX og brukes i det vesentlig av forsvaret som ammunisjon tilknyttet utstyr i Flyvåpenet, Sjøforsvaret og Hæren.

Produksjonen foregikk i mange år i Dyno Nobel som var et av verdens største sprengstoffprodusenter som opererte i mer enn 30 land og hadde over 5000 ansatte.

I 2006 ble Dyno Nobel solgt til Australia og det australske selskapet Orica  tok over anlegget på Sætre. De ønsket imidlertid ikke å ivareta den militære sprengstoff-produksjonen og denne ble igjen solgt til Chemring Group i England som stiftet selskapet Chemring Nobel AS i 2007.

Chemring Group er et verdensledende teknologiselskap i England og med selskaper primært i UK og  USA. De har to virksomhetsområder, nemlig sensorer & informasjon som fokuserer på informasjons- og elektronisk krigføring, kjemiske og biologiske deteksjonssystemer samt deteksjon av eksplosiver. De opererer på tvers av forsvar, nasjonal sikkerhet og industriell beskyttelse.

Det andre virksomhetsområdet er mottiltak & energirike materialer som fokuserer på avanserte mottiltak for å beskytte fly og sjøbaserte våpensystemer mot rakettangrep samt svært pålitelige engangssystemer for kritiske funksjoner innen romfart, forsvar og industri.

CHEMRING NOBEL AS –  SITUASJONEN I DAG

Chemring Nobel designer og produserer en rekke høyeksplosiver som hovedsakelig leveres til kunder i forsvarsindustrien (90 %) for bruk i stridshoder i våpen.

Fremdeles er produktet HMX det største og utgjør 80 % og RDX utgjør 15 %.

Selskapet er den største produsent av sitt slag i Europa og den eneste i Norge. 

Strategisk partner i Norge/EU/NATO er sprengstoffprodusenten Nammo på Raufoss.

De levere også en rekke nisjeprodukter (10 %)til gruve-, olje- og gassindustrien. Produktene er generelt skreddersydde til spesifikasjoner som kundene krever.

Selskapet hadde i 2023 en omsetning på MNOK 580 hvorav 90 % er eksport fordelt med 50 % på hhv. Europa og USA.

Pr. nå har selskapet 193 ansatte som dekker områdene fagarbeidere, laboranter, kjemikere, ingeniører og økonomer.

Som produsent av ammunisjon er selskapet underlagt vesentlige betingelser og har en rekke særlige forpliktelser å forholde seg til, nemlig

 • Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven)
 • Lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. (eksportkontrolloven)
 • Miljødirektoratet
 • Direktoratet for sivilt beredskap (DSB)
 • Arbeidstilsynet
 • Forsvaret
 • Asker kommune

I tillegg er Stortingsmelding nr. 17 fra 2021 fra Forsvarsdepartementet om «Samarbeid for sikkerhet» knyttet til nasjonal forsvarsindustriell strategi for et høyteknologisk og fremtidsrettet forsvar, særlig aktuelle i disse dager.

Selskapet er vurdert som et kritisk ledd i utvidelse av forsvarsindustrien både i Norge og Europa. Dette betyr i klartekst at selskapet er oppfordret til å øke produksjonskapasiteten betydelig og rasket mulig.

Helge Husby uttrykte det slik;

» FOR CHEMRING NOBEL ER IKKE FORRETNINGER LENGER BARE FORRETNINGER. 

  BEDRIFTEN HAR FÅTT ET OPPDRAG»

Helge refererte i denne sammenheng til uttalelse fra adm.dir. i Nammo:

«Med dagens produksjonskapasitet i Europa vil det minst ta 40 år å produsere det antall artillerigranater NATO og Ukraina har bruk for. Konsekvensen av  for liten produksjonskapasitet er en Europeisk forsvarskrise»

Som en konsekvens av dette er de oppfordret til og har planlagt for en betydelig utvidelse av anlegget i løpet av 2024- 2027.

Helge presiserte her at det er viktig å ha robuste rammebetingelse både for selve produksjonen og ikke minst den planlagte utvidelsen.

De er som virksomhet opptatt av sikkerhet for ansatte og ikke minst nærmiljøet samt de miljømessige konsekvenser deres produksjon kan gi.

Så langt venter de på Askers kommunes behandling og godkjenning av utvidelsen ihht reguleringsplanen for området. De vil kunne starte med utvidelsen så snart reguleringsplanen er godkjent. I denne sammenheng er sikkerhetssonen for anlegget sentralt  og den vil ikke bli utvidet.

Et annet vesentlig moment har vært tillatelsen fra Miljødirektoratet til å øke utslipp av nitrogen i Oslofjorden til 200 tonn pr år. Helge opplyste her at på stekningen fra Hvaler og inn til Oslo slippes ut 26 000 tonn nitrogen pr. år.

I Indre Oslofjord slipper Asker kommune ut 240 tonn og VEAS 600 tonn pr. år. Til sammenligning slapp Chemring ut 33 tonn i 2023. Det vil kunne øke til 114 tonn pr. år inntil nytt gjenvinningsanlegg er ferdig og deretter reduseres betydelig. De siste årene har de investert over MNOK 200 i forskjellige miljøtiltak.

Til slutt bemerkes;

For referenten, som har vært ansvarlig ekstern revisor for Dynokonsernet i over 15 år og som revisor i Chemring fra oppstarten i 2006 til 2012, var dette ekstra spennende å høre på.

Chemring-Mote-Rotary_22.04.2024_delt

For nedlasting.