Intercity møte den 15 april 2023 – på/om Bleiker vgs OG det nye sykehuset i Drammen

Møtet var tidsmessig noenlunde likt delt på følgende to emner:

  • Bleiker videregående skole
  • Det nye sykehuset i Drammen

Orientering om Bleiker videregående skole

v/ rektor Per Erik Skjelbred

Skolen ble etablert i 1969, har utmerkede og moderne skolefasiliteter, ble bygget for ca. 900 elever, har nå ca. 750 elever, og de tilbyr følgende studieretninger:

  • Elektro og datateknologi                       –    Medier og kommunikasjon
  • Idrettsfag                                               –    Helse og oppvekst
  • Opplæring for voksne                            –    Påbygging til generell studiekompetanse
  • Salg, service og reiseliv                         –   Teknologi og industrifag
  • Tilbud til minoritetsspråklige                –   Informasjonsteknologi og medieproduksjon
  • Tilrettelagt opplæring.

De har egen velodrom og barnehage, nærhet til idrettshall, men nesten ingen parkeringsplasser – de er omgjorte til diverse barneaktiviteter i trygge omgivelser.

Det nye sykehuset i Drammen – konsekvenser for innbyggere og arbeidsplasser i Asker

v/ adm. dir. Vestre Viken Helseforetak, Lisbeth Sommervold

Sykehuset sett fra strandkanten og turstien. Kilde: https://www.vestreviken.no

Vestre Viken HF leverer helsetjenester til ca. 500.000 mennesker fra følgende sykehus: Bærum, Drammen, Kongsberg, Hønefoss og Blakstad, og fra Hallingdal sjukestugu. Vestre Viken HF er 3. største helseforetak i Norge.

Drammen nye sykehus er lokalisert i sjønære omgivelser og etter hvert parkmessige omgivelser. Det vil være lokalsykehus for ca. 200.000 innbyggere og sentralsykehus for  hele regionen. Nybygget er på 122,000 m2 – tilsvarende ca. 1.000 eneboliger – og vil få ca. 4.000 ansatte. Det har ca. 5.500 rom og 554 sykehussenger. Innflyttingen vil finne sted gradvis fra august til november 2025. Et særpreg ved sykehuset er at det er brukt mye flere farger enn normalt – bla. for å signalisere avdeling/seksjon og for at man lettere skal kunne finne frem. Pris for hele sykehuset ca. 15 milliarder kroner.

Sykehuset er mindre, vil få færre ansatte og får muligens færre parkeringsplasser enn det gamle, men skal likevel ha god kapasitet. Hovedforklaringen på dette er at «man skal være hjemme når man kan – på sykehus når man må». Hjemmetjenesten vil bygges ytterlige ut og ikke minst vil man gradvis gå over til virtuelt sykehus – dvs. man vil i økende og etter hvert stor grad ta i bruk digitale løsninger for hjemme diagnostisering og oppfølgning/behandling.

Videre vil kunstig intelligens (KI) i økende grad bli tatt i bruk – noe som i betydelig grad vil korte ned den tiden man har behov for å være på sykehuset for å få sin diagnose og man vil i større grad kunne fjerndiagnostisere og følge opp pasienten hjemme.

Dette vil igjen si at hver ansatt kan handtere langt flere pasienter. Allerede siden man startet med å bruke KI ved sykehuset for noen få måneder siden, har man brukt dette til ca. 15.000 diagnoser og ved dette har man redusert ventetiden for diagnose med ca. 175 døgn og spart ca. 5.000 legekonsultasjoner. Redusert ventetid for å få sin diagnose pga. KI, samt øket grad av fjerndiagnostisering og fjernoppfølging, reduserer naturligvis behovet for antall ansatte, antall senger og dermed også behovet for antall parkeringsplasser ved sykehuset. Hovedsakelig derfor regnes det med at det nye sykehuset vil trenge færre ansatte samt ha rikeligere med parkeringsplasser og senger til tross for at det har både færre parkeringsplasser og antall senger enn ved det gamle sykehuset.

Når det gjelder KI anses dette for et trygt hjelpemiddel – det er i sin helhet basert på eksisterende akseptert viten og det vil ikke bli bygget på lærende alogritmer. Det regnes også med at KI vil kunne bidra godt til å prioritere riktigere bruk av lege og sykepleier tjenester – dvs. til de pasientene som trenger dem mest.

Rekrutteringen til det nye sykehuset i Drammen synes bra/god.

Sykehuspsykiatrien ved Blakstad sykehuset vil bli flyttet over til det nye sykehuset i Drammen i løpet av 2030–2040, men det regnes med at deler av bygningsmassen på Blakstad fortsatt vil bli benyttet ved at nye helsetjenester vil bli lagt dit.

En del av eksisterende området for Blakstad sykehus forventes å bli benyttet til boligbygging. De fleste som er ansatte ved Blakstad i dag, forventes å bli med over til Drammen sykehus og det antas at nye helserelaterte aktiviteter på Blakstad kan generere et behov for omkring 150 helsearbeidsplasser – derfor antas at få eller i beste fall ingen som er ansatte der pr. i dag vil stå uten arbeidsplass som følge av denne prosessen.

Slemmestad 22 april 2024 / Steinar Forberg