Sjefen for Forsvarsstaben om utfordringer og muligheter i Forsvaret

Viseadmiral Elisabeth Natvig i Rotary Intercity-møte 24.10.2022

Viseadmiral Elisabeth Natvig ble utnevnt som sjef for Forsvarsstaben i 2019, og ble da landets første kvinnelige 3-stjernes admiral. Som sjef for Forsvarsstaben er Natvig også nestkommanderende i Forsvaret.

Elisabeth Natvig skulle egentlig gå av med pensjon 1. desember 2021 da hun fylte 61 år, men blir i stillingen til 1. desember 2022 etter anmodning fra forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Viseadmiral Elisabeth Natvig sammen med presidenten i Asker Rotaryklubb Børre Andreas Sveen og assisterende guvernør Helle Kjørlaug. Foto: Øivind Due Trier, Skaugum RK

Med tillatelse fra Øivind Due Trier, Skaugum RK gjengis nedenfor hans innlegg i Budstikka 31.oktober 2022.

«Forsvaret må prioritere

Det var godt fremmøte og mange gjester da presidenten i Asker Rotaryklubb,  Børre Andreas Sveen introduserte sjefen for Forsvarsstaben, viseadmiral Elisabeth Natvig og ba henne starte med å kommentere krigen i Ukraina. Hun sa at det er andre som følger utviklingen der, grundigere enn henne. Men alle er litt overrasket over at den russiske militærmakten ikke er så god som vi har trodd. Det er en viktig lærdom at Putin er hensynsløs. Vi må hjelpe Ukraina til å bygge opp et sterkt forsvar, opprettholde sanksjonene og styrke samholdet i NATO og i Europa.

Så sa hun at selv om det er mye bra i Forsvaret, er det en rekke utfordringer. Krigen i Ukraina viser at det er viktig å ha langtrekkende presisjonsvåpen som er lette å flytte raskt dit man trenger dem. Det må vi prioritere. Når Sverige og Finland etter hvert kommer med i NATO, får vi en sterk nordisk enhet der vi kan samarbeide militært og sammen ha kontroll over luftrommet over  Norge, Sverige, Finland. Finland kjenner Russland godt, og  har lang og viktig erfaring med sin mektige nabo. Østersjøen blir en «NATO-fjord» der medlemslandene er på begge sider, med Sverige, Finland. Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tyskland og Danmark. Da blir Murmansk og Kolahalvøya viktigere for Russland. Derfor fortsetter det norske forvaret, på vegne av NATO, med sin overvåkning av bevegelsene til russiske ubåter, marinefartøyer og fly. USA følger også nøye med.

Elisabeth Natvig nevnte at hvert land ofte har utviklet våpensystemene spesielt for sine egne behov, det er forståelig, men det skaper problemer når landene skal samarbeide. Vi må ha helt like systemer i hvert land. Hun nevnte at det tar tid å bygge opp nye systemer. Vi må huske på at det trengs penger til å vedlikeholde og drifte det man anskaffer av fly, fartøyer og annet utstyr.

Det har lenge vært amerikanske politikk at Europa må bli mer selvforsynt både militært og med matforsyning, energi, viktig elektronikk og sivile produkter, som trengs for å holde samfunnet i gang.

Hun kom inn på at Forsvaret nå må bli mer bærekraftig og at arbeidsmiljøet må styrkes. Her trengs endring av kulturen, opprydding, oppfølging og opplæring. Tidligere var det slik at når man begynte i forsvaret, så var man der resten av yrkeslivet. Dagens unge har ikke planer om å være i noe yrke hele livet. Derfor må Forsvaret legge til rette for at noen tar en pause og slutter, men kommer tilbake senere.  Det må bli mer attraktivt å være i Forsvaret. Under spørsmålsrunden ble det foreslått at vi bør samarbeide tettere militært med Frankrike, som er den sterkeste militærmakten i Europa, og Norge er viktig for Frankrike – fordi vi er gassleverandør til Europa.»

Tekst: Øivind Due Trier, Skaugum RK

Litt forsvarshistorikk

Forsvarsstaben (FST) ble etablert 1. januar 2004 og erstattet samtidig Forsvarets overkommando.

 • «Forsvarets overkommando (FO) var hovedkvarteret for overordnet felles militær ledelse av Forsvaret i Norge i forskjellige perioder fra begynnelsen av andre verdenskrig og frem til 2004.»
 • «1. august 2003 vedtok Stortinget å avvikle Forsvarets overkommando og integrere flere av overkommandoens ledelses- og planfunksjoner i Forsvarsdepartementet. For å støtte forsvarssjefen i hans funksjon som etatssjef ble det opprettet en mindre forsvarsstab som ble lokalisert på Akershus festning. Den nye organisasjonen trådte i kraft 1. januar 2004, og Forsvarets overkommando opphørte fra samme dato.»

Kilde: Store Norske Leksikon https://snl.no/Forsvarets_overkommando

Elbilens framtid i Norge

Foredrag 17.10.2022 v/Per Maltun, styreleder i Oslo og Akershus Elbilforening

Per Maltun, leder for Oslo og Akershus elbilforening. Bildet er hentet fra artikkel på foreningens nettsted.

(Innlegget er basert på møtereferat v/Arne Østlie)

Last ned Maltuns presentasjon HER, eller rull nedover på siden og finn den DER 🙂

Elbilforeningen har 14 lokallag i Norge. 25 års jubileum i 2021. 120 000 medlemmer.

 • Mål å elektrifisere hele bilparken i Norge.
 • Mål å bygge ut infrastruktur for lading i hele Norge. Etterslep på 250 mrd.

Norge har kommet mye lenger enn Sverige. Få ladestasjoner og kun 3,6 KW effekt på ladekabel i Sverige.

I 2022 ble både ladeapp eller ladekort introdusert på ladestasjoner.

EU-systemet vil kreve at man skal kunne bruke kredittkort for å lade ved alle ladestasjoner.

Vår kronprins Håkon Magnus var tidlig ute med elbil. Han kjørte Think elbil allerede i 2002 og hadde den til 2012.

Nybilsalget av elbiler begynte å ta av i 2015. Da var 26% av nybilsalget elbiler. I dag er 78% av alle nye biler som selges elbiler. I 2025 er målet av alle nye personbiler og lette varebiler skal være elektriske..

I Finnmark er 49% av nybilsalget elbiler. Utfordringen er utbyggingen av ladestasjoner. «Kamp» mellom Oslo og Hordaland om hvilke fylker som har høyest andel elbiler.

Gjennomsnitt rekkevidde for elbilene i dag er på 250-350 km. Gjennomsnittlig batteristørrelse er 59 kWt. Forbruket avhenger mye av kjøremønster og hastighet. Eks. 12 kW pr. 100 km. på en Tesla og 20/100 på en Mercedes.

Krav til bruk av elbiler ved inngåelse av kontrakter for offentlig oppdragsgivere.   

Barrierer mot elbiler:

 • Norden:  For dyrt, manglende rekkevidde, dårlig utbygd lademulighet.
 • Norge:    Lademulighetene ute i distriktene, strømpriser, myndighetene endrer rammevilkårene.

Hvorfor velges elbilen? Lommeboka teller mest. Rabatt i bomringen er vesentlig.

Negative endringer fra myndighetene som mva på elbil på kjøpesum over 500.000, samt ny vektavgift (engangsavgift) på kr. 12,50 pr. kg. fra 500 kg. og oppover, er nye forutsetninger som gjør elbilen betydelig dyrere enn forutsatt. Videre ny miljøavgift og økte satser for elbiler i bomringen virker også negativt.

Må ha skatter og avgifter for å drive Norge. Kun Norge som har råd til å subsidiere elbilen.

En usikkerhet er også eventuell rasjonering av strøm som kan komme i løpet av vinteren..

Klimautslippet er på 8,4 mill. tonn pr år. Elbilene kutter 2 tonn pr. bil. Mulighet for gjenbruk av batterier. Effekten ved minsket klimautslipp, er størst der det er størst biltetthet.

Infrastruktur langs veien

 • Begynner å bli bra utbygging av hurtigladere og lynladere.
 • Flere og flere drivstoffstasjoner blir kombinerte stasjoner med elbilladere.

Hjemmeladere

13% av elbileierne hadde hjemmelader i 2015. Økt til 83% i 2022. Store utfordring i forhold til hjemme lading i borettslag i Oslo. 230.000 biler i Oslo som ikke har tilgang på hjemme lader.

Bilprodusent-planer

Mange av bilprodusentene har annonsert når de vil slutte å produsere biler med fossildrivstoff.

 • Ford 2030
 • Volvo 2030
 • Polestar 2030
 • Audi 2026
 • Mercedes 2025

El-lastebiler

Mye å gå på når det gjelder el-lastebiler. Solgt 226 lastebiler i 2022. Problemet er prisen. I dag koster en el-lastebil 3 ganger så mye som en fossildrevet lastebil. Ladeprisene varierer mye. Det er markedsdrevne priser.

Per-Maltun-Presentasjoner-Rotary-17-18-oktober-2022

Utrykningspolitiet i dag

UP-sjef Knut Smedsrud om trafikksikkerhet, trafikkulykker og trafikkovervåkning

Temaet for dagens møte (10.10.2022) var foredrag av UP sjef politimester Knut Smedsrud om

«UTRYKNINGSPOLITIET I DAG»

Lørdag 06. november 2021: I statsråd fredag ble Knut Smedsrud åremålsbeskikket for en periode på seks år som sjef for Utrykningspolitiet (UP), opplyser politidirektoratet i en pressemelding. Kilde: DRM24.NO

Politimesteren, som ble introdusert av Ove, er utdannet ved Politihøgskolen, tok juridisk embetseksamen ved UiO ved siden av jobben, har en master i ledelse ved Handelshøyskolen BI samt studie i engelsk/amerikansk rett ved Universitet i Nord Dakota, USA.

Dette var et meget spennende og interessant foredrag og med en meget lydhør forsamling av rotarianere samt gjester som stilte mange  og gode spørsmål (ifølge foredragsholderen).

Fra min notatblokk refererer jeg følgende;

 • UTRYKNINGSPOLITIET (UP) ble opprettet i 1936 med virkning fra 1/1-1937
 • Fikk trafikksikkerhet som nasjonal hovedoppgave i 1962
 • UP er et av de fem særorgan for politiet som er underlagt Justisdepartementet
 • UP har ca. 350 medarbeidere og er på landsbasis inndelt i 5 distrikter
 • UP har 286 operative tjenestemenn og – kvinner, uniformerte og sivile patruljer
 • Under UP hører politiets ATK (automatisk trafikk kontroll) lokalisert i Hustadvika med 40 faste medarbeidere.
 • Ledelse og stab er lokalisert i Stavern med 20 faste medarbeidere 
 • UP er POLITITJENESTE PÅ VEI med fokus på 3 områder,  nemlig trafikksikkerhetstjeneste, kriminalitetsbekjempelse på vei og bistand/beredskap
 • UP har som visjon oppfølging av Stortingets vedtak fra 2002: NULL DREPTE OG HARDT SKADDE i veitrafikken
 • UP har i dag gode tekniske hjelpemidler i sin trafikkkontroll
NULL-VISJONEN gjelder!

Deretter gikk Knut gjennom en rekke plansjer med statistikk over skadede og drepte i trafikken med tankevekkende og interessante kommentarer, bl.a.

 • Antall drepte i trafikken fra 1946 – 2021,  fra toppåret 1970 med 560 til 80 i 2021
 • Trafikkdrepte i forskjellige land i Europa for 2020 hvor Norge har lavest antall i en målestokk over drepte pr. million innbyggere
 • Type ulykker i 2018 -2020 fordelt på dødsulykker og ulykker registrert hos politiet
 • Type ulykker i 2018 – 2020 fordelt på menn og kvinner som medførte skade og dødsfall
 • Drepte og hardt skadde i 2018 – 2020 fordelt på trafikantgrupper som bil, motorsykkel, moped, sykkel etc.
 • Drepte og hardt skadde i 2018 – 2020 pr. veikategori
 • Dødsulykker 2005 – 2020 og medvirkende faktorer som manglende førerdyktighet, høy fart etter forholdene, høy fart, ruspåvirkning, tretthet/avsovning ,  ikke bilbelte/hjelm
 • Overholdelse av fartsgrensen – registret utvikling og mål – som viser at i de kontroller som UP har gjennomført er det rundt 30% som kjører for fort
 • UP  registrerte rundt 100.000 manuelle fartsovertredelser i 2021
 • UP administrerer alle ATK kontroller/strekningskontoller og av de ca 250 millioner passeringer i 2021 medførte dette i overkant av 100.000 forelegg
 • UP registrerer en stadig økning i ruspåvirket kjøring og særlig legemidler og narkotika  som i 2021 medførte ca. 10.000 anmeldelser.

Knut avsluttet sitt foredrag med at han mente politiet i dag har HØY TILLIT og minnet oss alle om at vi viste aktsomhet i trafikken med utsagnet –

EN IRRITERT SJÅFØR ER EN DÅRLIG SJÅFØR!

For ytterligere detaljer og selvstudium av UP sin statistikk, vises til vedlagte presentasjon.

Royken-Rotary-10.10.22

En meget lydhør forsamling av rotarianere og gjester. Foto: Arnulv Lemme

Semiaden 2022 – en suksess!

18. september ble Semiaden ble arrangert for 15. gang.

Kilder: Askermagasinet, nr. 3. september 2022; RHA 27. september 2022

Semiaden er Askers store familiedag, og ca. 2 000 deltok på arrangementet ved Semsvannet. I strålende sol ble dagen fyllt av opplevelser for barn og voksne. Aktiviteter som ridning, kajakkpadling, klatring og fisking var kombinert med kunnskap om gjenvinning, bærekraft og natur.

Caroline Nicol fra Shetland demonstrerte saueklipping på en av villsauene. Caroline Nicol er norsk mester i klipping av sau.

Kilde: RHA 27.09.2022

Semiaden er lagt opp som en tur rundt Semsvannet, og kjøp av adgang til et digitalt kart, gir tilgang til alle aktivitetene . Pengene går uavkortet til NaKuHel (Natur-Kultur-Helse) og deres innsats for frivillig arbeid i Asker.

Rotaryklubbene i Asker støtter prosjektet økonomisk og ved å stille opp mannsterke ved de forskjellige postene.

Fra venstre: Tina Christophersen, Haimanot Tesfai, president i Skaugum RK, ordfører Lene Conradi og Terje Lindberg styreleder i NaKuHel. Bakerst: Kjell Jacobsen, president i Nesbru RK; Børre Andreas Sveen, president i Asker RK; Geir Lysfjord prosjektleder for Semiaden; Valgerd Svarstad Haugland, statsforvalter i Oslo og Viken; Erik Ax, president Røyken RK; Helle Kjørlaug og Roar Svendsen, president i Hurum RK. Kilde: RHA 27.09.2022
Askers juniorskolekorps underholdt. Kilde: RHA 27.09.2022

Aktuelt nå: Slik fastsettes prisen på elektrisitet

«Fastsettelse av el. priser» v/Robert Gehrcke, markedssjef i Nord Pool

Møte i Røyken Rotaryklubb 12.09.2022. Med notatblokken: Arnulf Lemme.

Robert som opprinnelig kommer fra  Tyskland, men nå bosatt i Åros er utdannet økonom både fra universitet i Tyskland og fra BI i Norge.

Dette var et meget spennende og dagsaktuelt foredrag og med en lydhør forsamling av rotarianere som stilte svært mange gode spørsmål.

Roberts plansjer som er på engelsk og var utgangspunkt for foredraget følger vedlagt.

Fra min notatblokk henter jeg følgende:

 • Den nordiske kraftbørsen Nord Pool (NP) ble etablert i 1993 og i 1996 ble det verdens første markedsplass for krafthandel.
 • I dag fastsettes strømprisene i Norge ved et samarbeid om kjøp/salg av strøm i det nordiske/nordeuropeiske kraftmarked.
 • Prissettingen foregår etter visse regler og en utviklet modell.
 • Kraftprodusentene levere daglige tilbud til NP.
 • Kjøperne er forbrukeren via nettselskapene, bedrifter og særlig kraftkrevende industri.
 • Ordres og tilbud samles så i ordrebok (modell) og hver dag klokken 12 fastsettes prisene for kommende døgn.
 • Prisen bestemmes av balansen mellom hvor mye strøm samfunnet trenger og hvor mye leverandørene har tilgjengelig, dvs. forholdet mellom tilbud og etterspørsel.
 • Hver dag skjer en budrunde på NP Spot – så beregnes en pris som balanserer tilbud og etterspørsel  for neste døgn.
 • Kraftprodusentens selger kraften til såkalt vannverdi og ikke produksjonskost.
 • Vannverdien består av en rekke faktorer som f.eks. fyllingsgrad, værprognoser,  tilsig, historiske forhold etc.. Jo mer vann i magasinene i Norge jo høyere vannverdi!

Som kjent har vi i Norge fem forskjellige prisområder som p.g.a manglende overføringskapasitet imellom områdene er den store flaskehalsen.

Til slutt gikk Robert kort gjennom målsettingen ved etablering av det nordeuropeiske marked med kabler fra/til Norge og de utfordringer det har medført i dagens strømmarked.

For ytterligere detaljer vises til vedlagte plansjer fra Roberts foredrag.

Robert-Gehrcke-Fact-book_-the-market

Teambuilding i Røyken Rotaryklubb

Temaet for dagens møte: «Bygging av effektive team innen arbeidsliv og idrett»

Lars Engstrøm er medeier i konsulentfirmaet  Leadership 2 Grow som jobber med å utvikle ledere og team.

Temaet for dagens møte var et foredrag av lederutvikler Lars Engstrøm fra Sverige med tittel «Bygging av effektive team innen arbeidsliv og idrett».

Fra notatblokken:

Lars er utdannet ingeniør og siviløkonom, og har jobbet med lederutvikling i mange år både i yrkeslivet og på fritiden som aktiv seiler. Han har bl.a. jobbet mange år i Volvokonsernet både i Sverige og utlandet.

Lars er medlem i Lerum Aspen Rotaryklubb i  Gøteborg.

Leadership 2 Grow har utviklet en modell som kalles «Høgpresterande team» hvor målet er at team skal nå sitt «fulle potensiale».

Lars gikk gjennom modellen med hovedvekt på;

 • Ulike typer team
 • Hva kjennetegner bra team/grupper
 • Ansvar og roller
 • Hva kjennetegner god kommunikasjon
 • Teamets fire utviklingsfaser
 • Hva kjennetegner ett høgpresenterende team
 • Tolv avgjørende områder for suksess

Til slutt gjennomgikk han verktøyet «Teambarometer» som er et verktøy for å skape effektive team.

Deretter gav han oss tilgang til barometeret via våre telefoner hvorpå vi fikk i oppgave å svare på noen spørsmål om hva du synes er viktig for at vårt team – Røyken Rotaryklubb- skal være fremgangsrikt og engasjerende.

Resultatet fremgår av vedlagte foiler.

Hele presentasjonen vises nedenfor og kan lastes ned her.

Referent: Arnulv Lemme

Engstroms-Mentimeter-for-RRK

Hogpresterande-Team-2022

Rune Kjølstad om næringsutviklingen i Region Vest

Program for møtet 22/8 var «Næringsutviklingen i Region Vest» ved daglig leder i Næringsforeningen i Drammen Rune Kjølstad.

Rune er tidligere politiker. Ordfører i Røyken kommune i 16 år fra 1999 til 2015. Fra 2015 og 2019 satt han i Buskerud fylkesting. Kjølstad var Høyres fylkesordførerkandidat i Buskerud ved valget i 2015. I 2018 ble han ansatt som daglig leder i Næringsforeningen i Drammensregionen.

Dette var et godt besøkt møte med 18 medlemmer og to gjester.

Fra notatblokken

 • Næringsforeningen for Drammensregionen ble stiftet i 1847 og har i dag over 1000 medlemmer
 • Nedslagsfeltet skal være Drammen, Lier, Øvre og Nedre Eiker samt Svelvik
 • Visjonen er at Drammensregionen skal være næringslivets kraftsenter på Østlandet
 • Har totalt 12 ressursgrupper innenfor bl.a. bygg, handel, logistikk, bærekraft, grundere, DIT ( digitalisering-innovasjon og teknikk), sirkulær økonomi, kultur og kulturelle næringer etc.
 • Foreningen har eget digitalt magasin -» VIKENVEST.NO»
 • Foreningen har og administrerer et eget handelskammer – Drammen Chamber of Commerce
 • De fleste samlinger blir gjennomført i samarbeid med medlemsbedriftene samt offentlige og private aktører. Ca. 100 årlige arrangementer
 • I tillegg til møter og konferanser er følgende sentralt:
  • innspill om muligheter/utfordringer ifht. nasjonal transportplan
  • høringsinnspill til arealutvikling og infrastruktur
  • faste dialogmøter med politikere og administrativt personell i kommunene
  • faste møter med stortingsrepresentantene fra «Buskerudbenken»
  • Samarbeidsavtale med USN (Universitetet i Sør Norge)

Til slutt gjennomgikk Rune noen foiler om næringsutviklingen i Drammensregionen i forhold til en rekke kommuner på Østlandet mht. sysselsetting, verdiskapning, produktivitet, investeringer, ulike næringer, eksport og ikke minst fremtidige muligheter for regionen.

Se vedlagte foiler som Rune benyttet for ytterligere detaljer.

Referent: Arnulv Lemme

Royken-Rotary-22.august-2022-Kjolstad

Semiaden 2022 – Høstens vakreste eventyr

SEMIADEN 2022 ARRANGERES AV ROTARYKLUBBENE I REGION 4

Søndag 18. september

SEMIADEN FYLLER 15 ÅR! BLI MED PÅ FEIRINGEN DEN 18. SEPTEMBER 2022!

Semiaden er en familie- og aktivitetsdag med poster og servering rundt hele Semsvannet i Asker. Arrangementet skal vekke nysgjerrighet for naturen og kulturlandskapet rundt oss gjennom spennende oppgaver, utfordringer og opplevelser underveis i løypa.

Medalje til alle barn for gjennomføring!

VELKOMMEN TIL SEMIADEN

Mer informasjon finner du om arrangementet her: https://www.semiaden.no/

Minnemarkering med verdighet

Det var mange som møtte opp på minnemarkeringen over de falne fra Røyken under 2. verdenskrig ved bautaen ved Røyken kirke 8. mai. Markeringen av frigjøringen fra nazi-veldet 8. mai 1945 ble selvfølgelig også preget av tanker om hva som foregår i Ukraina i disse dager. Og vi, kanskje spesielt de av oss som har minner og nære fortellinger om frigjøringen, og som trodde at krigsbarbariet i Europa tok slutt i maidagene for 77 år siden!

Med Eirik Davidsen Forsvarets seniorforbund (FSF) og Roy Hovdan Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) som flaggvakt ved bautaen, åpnet Røyken Brass med avspilling av «Norge i rødt-hvitt og blått».

På vegne av arrangøren Røyken Rotaryklubb, ønsket klubbens president Morten Berntzen velkommen og overlot deretter ordet til kaptein Andreas Devlin som hedret FN-veteran Hans Konrad Østen for Internasjonal tjeneste INTOPS FN LIBANON. – Denne æreshandlingen ble etterfulgt av «Fagert er landet», fremført av Røyken Brass.

I minnetalen fremhevet sogneprest Ellen Martha Blaasvær betydningen av bibelskrift i vanskelige tider, og fortalte om ukrainere som finner trøst i en bibelsalme. – Minnetalen ble etterfulgt av «Fedrelandssalmen».

Ordfører i Asker, Lene Conradi holdt tale for dagen – og naturlig nok ble krigshandlingene i Ukraina reflektert opp mot hvorfor vi markerer 8. mai – vår frigjøringsdag. Hun kom fra tilsvarende minnemarkering ved minnesteinen over de falne i Hurum under den 2. verdenskrig på Hovtun og nedleggelse av krans ved minnesteinen over russiske fanger som holdt til i russerleiren ved Mørkvann de siste år av 2. verdenskrig. – Klikk HER for å lese hele talen.

Talen ble avsluttet med kransenedleggelse ved bautaen og tappenstrek spilt på trompet av Eldor Rødseth.

Seremonien ble avsluttet med «Ja vi elsker dette landet» – spilt og sunget.

Se bilder fra markeringen nedenfor.

Lene-Conradi-2022_05_8_mai_Royken_kirke

Bilder fra minnemarkeringen 8. mai 2022

Distriktguvernør Erik Kreyberg Normann besøk i RRK 2. mai 2022

Rotaryåret 2021-2022 er på hell, men endelig ble det mulig for guvernør i Distrikt 2310 å gjeste Røyken Rotaryklubb. Sammen med guvernøren var påtroppende guvernør 2024-2025 og AG Helle Kjørlaug og distriktsekretær Berit Nybø.

Distriktsguvernør Erik Kreyberg Normann og President RRK Morten Berntzen
Distriktsguvernorens-besok-2022

Fra notatblokken

 • Guvernørens ga i sin presentasjon en oversikt over Rotarys organisasjon fra starten i Chicago i 1905 til dagens situasjon med ca. 46 000 klubber og 1,4 mill medlemmer.
 • Rotary har alltid vært en bistandsorganisasjon, helt fra «the founding fathers» besørget installasjon av sanitæranlegg på rådhuset i Chicago.
 • Ukraina har mange Rotaryklubber, og norske klubber har slike som vennskapsklubber.
 • Rotary Disaster Fund mottar penger for Ukraina fra klubbene og sikrer at pengene kommer frem.
 • Arendalsuka er blitt en institusjon der Rotary bør være representert.
 • Under årets temaoverskrift «Serve to Change Lives» vil Rotary sette i fokus ulike tema, der barn kan engasjere seg, f.eks. «Run for Toilets».
 • Polio er ikke helt utryddet, men det er målet. Alle kontinenter er erklært poliofrie bortsett fra i konfliktområdene mellom Afghanistan og Pakistan.
 • Ny 5. tjenestevei: New Generations (ungdomstjeneste).

Her vises guvernørense presentasjon – den kan lastes ned ved å klikke HER.

Guvernorbesok-Rotaryklubber-2022

Om Erik Kreyberg Normann

Vi sakser fra distriktets nettsted følgende:

Erik Kreyberg Normann (66) overtok fra 01.07 som guvernør i distrikt 2310. Han er fagdirektør ved Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg og har lang fartstid som leder i helsjetenesten, bl.a. som adm. direktør ved flere sykehus i Oslo-området som Ullevål sykehus, Sykehuset Buskerud og Akershus universitetssykehus. Han har vært avd.direktør i Helsedirektoratet, generalsekretær i Stiftelsen Norsk Luftambulanse og adm. direktør for Curato Røntgen (nå Aleris Røntgen).

Erik er utdannet lege og spesialist i barnesykdommer. Han har bred lederutdanning, bl.a. sjefskurset ved Forsvarets høgskole. Han har, bortsett fra 2013-2015, vært styreleder i Norsk sykehus- og helsetjenesteforening siden 2005 og vært president i International Hospital Federation.

Erik har vært medlem i Maridalen Rotaryklubb siden 2005 og var klubbpresident i 2014-2015 og halve 2015-2016.

Erik er opptatt av å synliggjøre det flotte arbeidet distriktets klubber gjør – både lokalt og internasjonalt. Det arbeidet klubbene gjør er med på å realisere Rotary Internationals visjon for 2021-2022, «Serve to Change Lives».

«Kjøkkenforberedelser»

Fra venstre: Past President Svein Qvist-Eriksen, President Morten Bertntzen og chartermedlem, mangeårig kasserer og nestor Ove Blakset