Utrykningspolitiet i dag

UP-sjef Knut Smedsrud om trafikksikkerhet, trafikkulykker og trafikkovervåkning

Temaet for dagens møte (10.10.2022) var foredrag av UP sjef politimester Knut Smedsrud om

«UTRYKNINGSPOLITIET I DAG»

Lørdag 06. november 2021: I statsråd fredag ble Knut Smedsrud åremålsbeskikket for en periode på seks år som sjef for Utrykningspolitiet (UP), opplyser politidirektoratet i en pressemelding. Kilde: DRM24.NO

Politimesteren, som ble introdusert av Ove, er utdannet ved Politihøgskolen, tok juridisk embetseksamen ved UiO ved siden av jobben, har en master i ledelse ved Handelshøyskolen BI samt studie i engelsk/amerikansk rett ved Universitet i Nord Dakota, USA.

Dette var et meget spennende og interessant foredrag og med en meget lydhør forsamling av rotarianere samt gjester som stilte mange  og gode spørsmål (ifølge foredragsholderen).

Fra min notatblokk refererer jeg følgende;

 • UTRYKNINGSPOLITIET (UP) ble opprettet i 1936 med virkning fra 1/1-1937
 • Fikk trafikksikkerhet som nasjonal hovedoppgave i 1962
 • UP er et av de fem særorgan for politiet som er underlagt Justisdepartementet
 • UP har ca. 350 medarbeidere og er på landsbasis inndelt i 5 distrikter
 • UP har 286 operative tjenestemenn og – kvinner, uniformerte og sivile patruljer
 • Under UP hører politiets ATK (automatisk trafikk kontroll) lokalisert i Hustadvika med 40 faste medarbeidere.
 • Ledelse og stab er lokalisert i Stavern med 20 faste medarbeidere 
 • UP er POLITITJENESTE PÅ VEI med fokus på 3 områder,  nemlig trafikksikkerhetstjeneste, kriminalitetsbekjempelse på vei og bistand/beredskap
 • UP har som visjon oppfølging av Stortingets vedtak fra 2002: NULL DREPTE OG HARDT SKADDE i veitrafikken
 • UP har i dag gode tekniske hjelpemidler i sin trafikkkontroll
NULL-VISJONEN gjelder!

Deretter gikk Knut gjennom en rekke plansjer med statistikk over skadede og drepte i trafikken med tankevekkende og interessante kommentarer, bl.a.

 • Antall drepte i trafikken fra 1946 – 2021,  fra toppåret 1970 med 560 til 80 i 2021
 • Trafikkdrepte i forskjellige land i Europa for 2020 hvor Norge har lavest antall i en målestokk over drepte pr. million innbyggere
 • Type ulykker i 2018 -2020 fordelt på dødsulykker og ulykker registrert hos politiet
 • Type ulykker i 2018 – 2020 fordelt på menn og kvinner som medførte skade og dødsfall
 • Drepte og hardt skadde i 2018 – 2020 fordelt på trafikantgrupper som bil, motorsykkel, moped, sykkel etc.
 • Drepte og hardt skadde i 2018 – 2020 pr. veikategori
 • Dødsulykker 2005 – 2020 og medvirkende faktorer som manglende førerdyktighet, høy fart etter forholdene, høy fart, ruspåvirkning, tretthet/avsovning ,  ikke bilbelte/hjelm
 • Overholdelse av fartsgrensen – registret utvikling og mål – som viser at i de kontroller som UP har gjennomført er det rundt 30% som kjører for fort
 • UP  registrerte rundt 100.000 manuelle fartsovertredelser i 2021
 • UP administrerer alle ATK kontroller/strekningskontoller og av de ca 250 millioner passeringer i 2021 medførte dette i overkant av 100.000 forelegg
 • UP registrerer en stadig økning i ruspåvirket kjøring og særlig legemidler og narkotika  som i 2021 medførte ca. 10.000 anmeldelser.

Knut avsluttet sitt foredrag med at han mente politiet i dag har HØY TILLIT og minnet oss alle om at vi viste aktsomhet i trafikken med utsagnet –

EN IRRITERT SJÅFØR ER EN DÅRLIG SJÅFØR!

For ytterligere detaljer og selvstudium av UP sin statistikk, vises til vedlagte presentasjon.

Royken-Rotary-10.10.22

En meget lydhør forsamling av rotarianere og gjester. Foto: Arnulv Lemme