Roger Ryberg i Røyken Rotaryklubb 13.03.2023: «Utfordringen med oppløsning av Viken fylke»

Fylkesordfører Roger Ryberg gjestet igjen klubben vår

Fylkesordfører Rune Ryberg og president Erik Ax i et hjertelig «handshake»

Roger Ryberg (Arbeiderpartiet) er fylkesordfører i Viken 2019–2023. Han satt også som fylkesordfører i Buskerud i periodene 2007–2011 og 2015–2019. Roger Ryberg bor i Hurum kommune der han var ordfører i perioden 2003–2007.

Roger innledet litt om sin bakgrunn og politiske karrière. Han er født i Kirkenes, men flyttet som liten til Vatne på Sunnmøre. Der vokste han opp i et sterkt religiøs miljø med Bedehuset og Samfunnshuset som sentrale møteplasser.

Roger er utdannet pedagog og kom i 1981 som lærer til Hurum Ungdomsskole 

Han ble valgt inn i Hurum kommunestyre i 1983 og var ordfører i 2003 til 2007.

I perioden 2007 til 2011 var han fylkesordfører for Arbeiderpartiet i Buskerud samt i perioden 2015 til 2019. Han ble deretter valgt til den første fylkesordfører i det nye storfylket Viken fra og med 2020.

Som alle vet ble det bestemt at dette fylket skal oppløses. Etter søknad fra Viken fylkesting vedtok Stortinget i juni 2022 at Viken fylkeskommune skal deles opp og tre nye fylkeskommuner skal etableres fra 01.01.2024, nemlig Akershus, Buskerud og Østfold.

Som fylkesordfører ville og måtte Roger opptre lojalt overfor den politiske beslutningen som nå var tatt.  Hele fylkeskommunen hadde jobbet aktivt for å forbedre og få til gode tjenester for fylkets innbyggere og nå er det viktig å videreføre disse til de tre nye fylkene.

Viken er pr. dato Norges største fylke med over 1,2 millioner innbyggere. De har over 12000 ansatte hvorav rundt 9500 jobber i videregående skoler. I 2021 hadde fylkes et budsjett på 16,6 milliarder. De virkelige tall for 2021 viste driftsinntekter på 17,5 milliarder og med et netto driftsresultat på pluss 1,3 milliarder. De driver med andre ord godt og overskuddet skal sikre gode tjenester til innbyggerne i de nye fylkene.

Roger fortalte at de hadde jobbet mye med å få til bedre videregående opplæring og samferdsel. Han viste i denne sammenhengen til utfordringene med å koordinere busstilbudene fra Ruter og Brakar samt større mulighetene til bruk av båt t/r Oslo. Særlig bidrar Asker kommune med midler til satsing på elektriske hurtigbåter.

I mange sammenhenger var de politiske frontene steile og han hadde brukt mye tid på å snakke med alle de politiske partiene for å få til resultater. Til tider måtte Roger ta i bruk sin bibelske barnelærdom og sitere fra bibelen for å få til løsninger – fortalte han med glimt i øyet.

Roger fortalte deretter om arbeidet med deling og etablering av tre nye fylkeskommuner. De har laget en detaljert fremdriftsplan fra februar 2022 til fylkestingsvalget høsten 2023 med fordeling på sentrale oppgaver bl.a;

  1. Fremtidige styringsformer og de nye fylkestingenes størrelse
  2. Forpliktende samarbeid. De tre nye fylkeskommunene har (skal) inngått forpliktende samarbeid på følgende områder: IKT, Anskaffelser, Renholdsforvaltning- og utvikling, Fagskolen i Viken, Analyse/statistikk/kart, Fagområdet vei teknologi etc.
  3. Administrative ledere i de nye fylkene
  • Disse er nå ansatt i de tre fylkene som prosjektledere og blir fra 1/1-2024 de nye fylkesdirektørene
  • Likeledes er det nedsatt tre ansettelseutvalg for rekruttering av personell til de tre fylkene. Mange av de ansatte blir med videre.
  • Ingen som er ansatte i Viken fylkeskommune pr. 31/12-2023 kan bli sagt opp på grunn av overtallighet som følge av etablering av nye fylker.
  • De har et vern av ansettelsforholdet inntil utgangen av 2028.

4. Fremtidige Fordeling av verdier

Det er utarbeidet detaljerte regler for fordeling av verdier/gjeld i forhold  til hva som ble bragt inn, ervervet i løpet av Viken-perioden, lokalisert i kommuner med endret fylkestilhørlighet samt aksjer i energiselskaper.

5. Regionale planer

6. Kostnadene ved oppsplitting av Viken er beregnet til  rundt 560 millioner. Av dette utgjør IKT ca 350. Det er sendt søknad til kommunaldepartementet om å få dekket kostnader til etablering av nye fylkeskommuner. Roger påpekte at sentrale politikere har på generelt grunnlag gitt positive signaler om dekning men at det i stasbudsjettet for 2023 kun er avsatt 200 millioner til dette formål. Og dette gjelder både fylker og kommuner.

      7.   Valg av tre nye fylkesting

          Valget avholdes som kjent i  september og det er betydelig arbeid med å tilrettelegge for og administrere  valget til de tre nye fylkestingene.

Klubbens medlemmer hadde mange spørsmål til Roger som den erfarne politiker svarte godt og utfyllende på.

Et av spørsmålene fra salen var om behovet for å ha en fylkeskommune. Roger svarte at de største kommunene i landet – særlig de største byene og store kommuner som Asker og Bærum – sikkert kunne greie seg og ivareta fylkets oppgaver selv. Men vi har toss alt fremdelse 356 kommuner i Norge. Av disse har rundt halvparten under 5000 innbyggere og hele 120 av disse har igjen under 3000 innbyggere.

Det betyr at de har problemer med å rekruttere fagfolk og til tider ikke greier å levere de lovpålagte tjenster til innbyggerne. Små kommuner som har problemer blir da overstyrt av fylkene. Særlig fagområdene utdannelse og yrkesfagene er flaskehalsen.

Roger uttrykte også bekymring for at mange av de topp fagfolkene som Viken nå har ansatt kanskje ville slutte og derigjennom redusere de gode fagmiljøene som var bygget opp.

President Erik takket til slutt Roger for et interessant foredrag og de mange spørsmål viste at klubbens medlemmer er interessert i dette temaet.