Havbruk: Norges nest største eksportnæring

Kilde: https://www.fiskeridir.no/

Kolbein Aarnes med interessant foredrag om næringen og flytende og landbaserte anlegg

Kolbein har gjennom sin jobb i forsikringsbransjen har fulgt oppdrettsnæringen på nært hold. Aquakultur, eller oppdrett av fisk og sjømat, har vokset og blir Norges nest største eksportnæring etter energi som stadig er størst. 50% av alle matfisk i verden er nå basert på oppdrett og Norge har hele tiden vært en ledende nasjon.

Det er dessuten blitt mangelvare på havbasert biomasse i verden og dette gir mangel på for til oppdrett. Det utforskes hele tiden nye tilskudd til foret, også basert på landbasert for, til og med grannåler og gress. Skeptikerne mener fisken vil miste sin basis for Omega3 tilskudd, men proteinet vil nok bestå.

Tidligere har utdeling av konsesjoner vært kostnadsfri og selv om mange har brukt enorme summer på investeringer og hvor store beløp har gått tapt, er nå overskuddet formidabelt for de som lykkes.

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/bilder/temabilder/vann-hav-og-kyst/akvakultur/fiskeoppdrett_ingermariehaaland.jpg
Kilde; https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/vann-hav-og-kyst/Akvakultur-fiskeoppdrett/

Problemer med lakselus og algevekst har bidratt til at bransjen nå ser på landbaserte anlegg som en mulig vei til å kontrollere dette, men dette er også en risikofylt vei. Det å flytte fisken over i menneskekontrollerte miljøer betyr også at vi i detalj må forstå alle forhold rundt miljøet i anleggene og ha detaljert kontroll på vannkvalitet og håndtere avfall. Det kreves enorme områder for å anlegge slike anlegg og det må gjennomstrømme enorme mengder vann, noe som kreve mye energi. Med høyere strømpriser er dette en utfordring.

Killde: https://www.intrafish.no/nyheter/samherji-vurderer-a-bygge-nytt-landbasert-oppdrettsanlegg/2-1-895115 (18. oktober 2020: Samherji vurderer muligheten for å bygge landbaserte oppdrettsanlegg på eiendommer i Helguvik på Island)

Anlegg på land betyr også at vanlige industriproblemer med drift, vedlikehold og ikke minst brannsikring kommer inn i næringen for fullt. Flere store tap i allerede etablerte anlegg har vist dette. Menneskelig feil skal heller ikke glemmes og små feil gir enorme tap.

Likevel er interessen stor og det foreligger planer for anlegg som skal kunne produsere 2 millioner tonn fisk, noe som er mere enn det som produseres totalt i dag.

Det var et særdeles interessant foredrag og interessen og engasjementet blant tilhørerne var stort. Vi takker Kolbein for et flott foredrag. – (Dagfinn Onshus)

Ved å holde skrivemerket over linjen nederst på bildet fremkommer «blapiler».

Royken-Rotary-Oppdrett-27.10.21-oppdatert-21.10

Kolbein Aarnes

Tilføyelse fra CICO:

www.ilaks.no

https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/forurensning/overgjodsling/utslipp-av-naringssalter-fra-fiskeoppdrett/ (Sist oppdatert: 06.05.2021)

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/miljostatus/bilder/hav-og-kyst/fiskeoppdrett.png?w=1150