Asker-ordfører Lene Conradi: Slik ser vi utviklingen i Asker

Tekst: Arnulv Lemme

INTERCITY MØTE PÅ HØYENHALL 25/9 I REGI AV RØYKEN ROTARYKLUBB

Ordføer Lene Conradi og Sigmund Fauske, president Røyken RK. Foto: Arnulv Lemme

Til dette fellesmøte for klubbene i Asker, Røyken og Hurum var vi så heldige å få besøk av Asker-ordfører Lene Conradi som holdt et interessant foredrag for de nærmere 100 fremmøtte rotarianere med tittel «UTVIKLINGEN I ASKER«

Ordføreren innledet med å fortelle at etter årets valg blir det 55 representanter i det nye kommunestyret fordelt på 11 partier. Av disse er det 4 partier som kun har en representant. I kommende 4 årsperiode styres kommunen av et bredt borgerlig flertall bestående av Høyre, Venstre, Frp og KrF som tilsammen har 36 representanter.

Hun gav oss deretter en del faktaopplysninger om kommunen, bl.a

 • 98.000 innbyggere og derigjennom den 8 største kommunen i landet med et areal på 376 km2 og 177 km kystlinje
 • rundt 40.000 boliger og 4000 hytter
 • 49.000 sysselsatte, 37.000 arbeidsplasser og 11.002 bedrifter i starten av 2022
 • 6500 årsverk i kommunen og et driftsbudsjett for 2022 på 8,2 mrd.
 • Asker sentrum er kommunesenteret og med 9 lokalsenter rundt om i kommunen
 • Bygger konsentrert i lokalsentrene og rundt kollektivknutepunkter

Ordføreren gikk deretter gjennom planene for utvikling av de forskjellige lokalsentrene og viste flotte bilder og fortalte om de ulike prosjektene mht. boliger, næringsutvikling og idrettsanlegg.

Deretter orienterte hun om kommuneplan og temaplaner med utgangspunkt i kommunens visjon om at – «Asker skal sammen skape et nærere, mer aktivt og bærekraftig samfunn med respekt, raushet og nysgjerrighet»

Kommunen har utarbeidet ny kommuneplan for 2023-2035 fordelt på en samfunnsdel og en arealdel samt ulike temaplaner for perioden 2021-2033 fordelt på – Leva hele livet, Medborgerskap og Klimaendringer. Alle disse planene (webredaktørens anm.: Flere enn de nevnte, bl.a. en om Naturmangfold) kan leses i detalj ved å søke på kommunens  hjemmeside.

Ordføreren viste deretter en foil med heading «Kommunens rolle er i endring». Den viser at en i fremtiden må gå fra en » Formynderkommune via en Servicekommune og til en Samskapingskommune» ved at vi som innbyggere kan påvirke kommunen ved å gi tilbakemelding/innspill, sitte i råd og utvalg og som ansatt har vi tilgang på verktøy for medvirkning. Innbyggertorgene på de 7 forskjellige lokalsentrene er her viktige for info, samarbeid og møteplasser.

Deretter ble det orientert om – Askers utfordringer og muligheter- med bl.a.:

 • Langstrakt kommune – samferdsel og press på veier og infrastruktur med bl.a  E-18, E-134, Røykenveien, Slemmestadveien og lokalveiene samt tilfredsstillende kollektivtrafikk mht. tog (hyppige avganger), buss (gode forbindelser på tvers) samt båt (stort potensial)
 • En kommune i  vekst – nok og riktige boliger – sørge for god balanse mellom leiligheter, rekkehus og eneboliger samt sikre rimelige boliger
  • Stadig flere eldre og færre yrkesaktive innbyggereKlima/miljø – redusere klimagassutslipp på veien mot å bli et lavutslippsamfunn
 • (Listen fortsetter under bildet)
Lydhøre møtedeltagere – noen av de ca. 100 fremmotte Foto: ÅgeBA
 • Økonomi – trangere tider – vi må få til mer for mindre.
  • Utarbeidet tiltak for økonomisk balanse/bærekraft og handlingsregler for bærekraft mht. netto driftsresultat, lånegjeld, disposisjonsfond og verdibevarende vedlikehold av formålsbygg.
  • Ønsket resultat (i prosent av driftsinntektene) må for netto driftsresultat være større enn 3% og for disposisjonsfondet større enn 10 %.

På tross av nye krav til OMSTILLING, EFFEKTIVISERING OG TJENESTEUTVIKLING og det faktum at Viken fylke nå skal oppløses og hvor vi har mistet mye tid på fire år med oppbygging – så nedbygging mht. viktige områder som samferdsel/kollektivtransport og videregående skoler så hadde Lene Conradi en STOR FREMTIDSTRO OG FREMTIDSHÅP FOR ASKER KOMMUNE.

Ordførerens presentasjon vedlegges og kan lastes ned HER eller se den under bildet.

Foto: ÅgeBA
2023_09_Utvikling_i_Asker_foredrag_Rotaryklubbene