Oslofjordens Friluftsråds direktør Espen Søilen i Hurum Rotaryklubbs Intercity-møte

Espen Søilen holdt et engasjert foredrag til beste for Oslofjorden på Intercity-møtet Hurum Rotaryklubb arrangerte på Sætre Marina Restaurant 14. mars 2022.

Espen Søilen er direktør i Oslofjorden Friluftsråd

Søilens presentasjon vises nedenfor. Ved å holde skrivemerket over linjen nederst på siden fremkommer «blapiler» Presentasjonen kan også lastes ned her.

En-fjord-i-krise-–-som-kan-reddes

Fra notatblokken

I rapporten Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv er 63 tiltak gruppert i 7 innsatsområder

 • «Alle» er enige om at Oslofjorden er syk, og «alle» vet hva som må gjøres, men allikevel gjøres ikke det som er nødvendig.
 • Befolkningsvekst medfører økt belastning på fjorden.
 • Beslutninger i «det offentlige» som alle er enige om, skjer allikevel ikke! Forskningsprosjekt i gang for å forklare hvorfor.
 • Rensing av nitrogen fra avløp er et kommunalt ansvar, men renseanleggene har for dårlig kapasitet – ved mye nedbør går mye forurensning ut i fjorden.
 • VEAS har et tak på 70 % nitrogenrensing, resten går ut i fjorden.
 • Det vil koste 4,2 mrd kroner for fullverdig rensing av avløpsvann – men det bør det være verdt.
 • Avrenning fra landbruket er et stort problem – bøndene må utfordres til å legge om driften med bruk av mindre kunstgjødsel – og la vegetasjonen langs bekkefar stå i fred.
 • Nedbygging av strandsonen er også et kommunalt ansvar via Plan- og bygningsloven. Asker og Oslo berømmes for å ha tatt tak i dette problemet.
 • Kystdirektoratet vil sprenge bort en del av jeteen, men forhåpentligvis er dette stoppet. Jeteen er full av liv, og er en genbank for restituering av fjorden – OF har hatt dykkere nede for å dokumentere det. Jeteen har betydning for vannkvaliteten i Indre Oslofjord.
 • Lekkasjevann fra Oslofjordtunnellen pumpes rett ut i fjorden.
 • Nordmarka har en egen lov – bør vi få en «Lov om Oslofjorden»?
 • Torsken er fredet, men lovverket er uklart og oppfølging skjer ikke. Det er bedre med nullsoner som for hummeren – bestanden tar seg fort opp når fisket er forbudt.