Årets Rotarianer, statsbudsjettet og klimasøksmålet i klubbmøtet 4. november

Årets Rotarianer

Klubben markerte at Håvard Magne Tveitane ble valgt til Årets Rotarianer på Rotary’s distriktssamling 2. november etter forslag fra Sverre Baard Strand, Røykens mann i distriktsstyret (assisterende guvernør).

Rotarydistriktet 2310 har 52 klubber fordelt på Oslo, Akershus og Buskerud, og representantene var samstemte om Håvards kandidatur.

Begrunnelsen var Håvards arbeid med Semiaden som han tok initiativets til i 2007. Samlet har Semiaden samlet inn et beløp i størrelsesorden NOK 1 million.

Håvard fikk æren av å åpne kransekaken som var innkjøpt for å markere begivenheten – og trekke i knallbonbon’en. «Premien» var gullkrone, noe som passet utmerket for anledningen!

Håvard, Årets Rotarianer, valgt av 52 klubber i Distrikt 2310
Foto: Morten Berntzen

Statsbudsjettet 2020

Arnulf holdt som sedvanlig et interessant foredrag om statsbudsjettet som ble fremlagt nylig (Gul bok). Han gjennomgikk hovedtallene for 2020, og noen viktige er:

  • 17% av statens utgifter er dekket av oljefondet
  • Oljefondet: 70% aksjer og 28% obligasjoner
  • 59% av brutto nasjonalproduktet er offentlige utgifter

Tallmateriale om statsbudsjettet ble delt ut i møtet, se nedenfor.

Statsbudsjettet-side-13-14-Hovedtall

Gul bok: https://www.regjeringen.no/contentassets/e5b05593a20a49a8865ef3538c7e2f1e/no/pdfs/prp201920200001guldddpdfs.pdf

Klimasøksmål Arktis: Ankesak i Borgarting lagmannsrett 5. november

I 2015 utlyste Regjeringen 54 nye blokker for oljeutvinning i Barentshavet – den 23. konsesjonsrunden. Da var det 21 år siden forrige utlysning.

I 2016 stevnet Greenpeace og Natur og ungdom Staten for brudd på Grunnloven § 112 – og Parisavtalen – og saksbehandlingsfeil pga. mangelfull konsekvensutredning.

Grunnlovens § 112 sier:

«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd. Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.»

Rettssaken kom opp i Oslo tingrett 13. november 2017, og naturvernorganisasjonene tapte, fordi:

  • Oljepolitikk er forankret i Stortinget og diskuteres i demokratiske prosesser, hører derfor ikke hjemme i rettssystemet – sier dommen.
  • Natur/miljøskade pga. forbrenning av gass og olje utenfor Norge, er ikke relevant, sier dommen. Kun norske utslipp teller.

I 2017 kom den 24. konsesjonsrunden med ytterligere 93 blokker i Barentshavet + noen i Norskehavet. Og forleden ble det åpnet for prøveboring syd for Lofoten, nær Trænarevet

Naturvernorganisasjonene fikk en liten seier angående dette med «rett til», og ville anke til direkte til Høyesterett, men ble avvist – saken er anket til lagmannsretten.

Saken kommer opp i morgen, 5. november, i Borgarting lagmannsrett.

I dag (4. november) er det markeringer til støtte for Greenpeace og Natur og Ungdoms klimasøksmål 35 steder i Norge, samt støttemarkinger i Sverige, Danmark, Tyskland, New Zealand, Skottland, Sør-Korea, Finland og USA.

Besteforeldrenes klimaaksjon og Naturvernforbundet er partshjelpere. Framtiden i våre hender, WWF, Norsk Klimanettverk, Changemaker og Concerned Scientists Norway, støtter søksmålet. 

I dag er det markeringer til støtte for Greenpeace og Natur og Ungdoms klimasøksmål 35 steder i Norge, samt støttemarkinger i Sverige, Danmark, Tyskland, New Zealand, Skottland, Sør-Korea, Finland og USA.

Det pågår lignende rettssaker i mange land: I tillegg til USA, har klimasøksmål nådd retten i land som Australia, Storbritannia, Brasil, Spania, New Zealand og Tyskland. Miljølovsorganisasjonen Clientearth er blant aktørene som går i spissen for å ta stater og selskaper til retten. I sommer fikk organisasjonen for eksempel skrinlagt byggingen av et stort kullkraftverk i Polen.

(Innlegg v/Åge)