Status og utvikling i kommunesammenslåingen og prosjekter i Røyken

Tekst og bilde: Arnulv Lemme

Møtet 11/3 var et fellesmøte med Raukvin Rotaryklubb på deres møtested Kornmagasinet.

Temaet var «STATUS OG UTVIKLING I KOMMUNESAMMENSLÅINGEN OG PROSJEKTER I RØYKEN» ved varaordfører Roar Skryseth som også er medlem i klubben.

Dette er nok et tema som interesserer mange ettersom det var hele 19 fremmøtte fordelt med 8  rotarianere fra hver klubb samt 3 gjester.

Roar tok først for seg viktige prosjekter som det jobbes med på sentrale tettsteder i Røyken fordelt på;

Spikkestad

 • Flere områder godkjent for utbygging, både i privat regi og via REAS
 • Tegelverksveien rustes opp
 • Stor utfordring med avløp/renseanlegg som det jobbes med og via Fylkesmannen

Røyken Sentrum

 • Det jobbes med ny reguleringsplan for Røyken sentrum

Slemmestad

 • Utbygging på Rortunet er godkjent med mange dispensasjoner og redusert fra 24 til 17 -tusen kvm.
 • Det er nå avklart med veier og kun en innkjørsel til senteret fra Sundbyveien og via lysregulert kryss.Dette etter råd fra veimyndigheter/spesialister!
 • Ved nåværende lyskryss blir det nå planfri undergang opp til skoleveien
 • Planlegges for 100 parkeringsplasser på Senteret inkl.noe for pendlerparkering.
 • Prosjektet med to boligblokker i Kirkealleen er under utbygging
 • Prosjektet i Odalsveien er foreløbig stanset av Fylkesmannen pga. vanskelig adkomst.
 • Nye eiere på Slemmestad brygge som har store plan for utbygging av gamle Slemmestad sentrum med rund 400 boenheter. De starter med grunnboring i vår. De ønsker å skape en levende kystby med boliger, næring og kultur. Har engasjert to arkitektfirmaer for å komme med forslag til detaljplaner og målsettingen er å få det godkjent av kommunen i løpet av høsten

Skoler

I tillegg fortalte Roar litt om den nye Sydskogen skole som blir ferdig til sommeren samt planer for ny skole på Torvbråten til MNOK 200 samt utvidelse av skolen på Nærsnes.

Samferdsel

Et annet tema som Roar var veldig opptatt av var SAMFERDSEL.

Innledningsvis uttrykte har stor bekymring over tregheten fra sentrale veimyndigheter i å prioritere utbyggingen av RV23 og koblingen til E18. Hvis dette arbeidet ikke gis prioritet, vil det kanskje ikke komme med i NTP for perioden 2022-2033 og da vil det ytterligere bli forsinket.

Likeledes vet alle at Slemmestad veien og Røyken veien er overbelastet og at det er begrensede muligheter for utvidelse. Desto hyggeligere er det da å konstatere at både Nye Asker og fylket jobber med å få til utslippsfrie hurtigbåter på Oslofjorden. De tre sammenslåtte kommuner har etablert et fond på MNOK 70 hvorav Røyken har bidratt med MNOK 20, for å jobbe videre med og å realisere dette prosjektet. Det er bl.a nå ansatt prosjektleder som skal arbeide videre med prosjektet mht. et utvidet båttilbud, økt frekvens og utslippsfri drift.

Roar understreket at det er fylket/regionen som er ansvarlig for anskaffelse og drift. I planene så langt er det lagt opp til fire båter og med rutene mellom Sætre, Slemmestad, Vollen og Asker.

Like viktig er også planlegging av infrastruktur på land med lade-muligheter og parkeringsplasser.

Som et apropos nevnte Roar at Nye E 18 fra Oslo til Asker er kostnadsberegnet til 40 milliarder og hvor det vil ta 10 år å bygge inkl. planlegging. Hvorfor da ikke satse på elektriske båter som koster MNOK 350 å bygge.

Status om sammenslåingen av de tre kommunene til Asker

Roar gav videre en status om sammenslåingen av de tre kommunene til Asker og nevnte bl.a,

 • Deadline nærmer seg raskt
 • De tre rådhusene skal bestå, men sentraladministrasjonen blir lokalisert i Asker Rådhus
 • Alle viktige beslutninger blir tatt i Fellesnemnda med bl.a  at REAS blir avviklet,søppeltømming ved nåværende RFD blir overtatt av kommunen, vann-veg-kloakk ved VIVA blir kommunalt driftet.

Roar påpekte imidlertid at selv om disse beslutningene nå er godkjent er det i fremtiden opp til det nye kommunestyret å bestemme eventuelle endringer i den praktisk gjennomføringen og ikke minst pris på kommunale tjenester.

Kommuneøkonomi

Til slutt gav Roar en liten innføring i den økonomiske situasjonen til de tre kommunene.

Røyken hadde i 2018 et overskudd på MNOK10, Hurum et underskudd på MNOK 17 og Asker et overskudd på MNOK 192.

Røyken kommune har i de to siste årene hatt betydelige utfordringer med drift av barnevernet med bl. a et underskudd på MNOK 20 i 2018. På tross av dette vil det nye storkommunen har en solid økonomi og bli sett på som en stor og rik kommune.  Rådmannen oppfordrer likevel til en stram økonomisk styring og en hard prioritering når det gjelder investeringer.

Oppfordring: Stem på Røyken-politikere 9. september!

For å ivareta våre interesser i «gamle Røyken kommune» oppfordret Roar oss derfor til slutt å bruke vår rett TIL Å STEMME VED KOMMUNEVALGET DEN 9 SEPTEMBER. OG  SETT ET KRYSS FOR RØYKEN POLITIKERE DU VIL HA INN!!!

Da har vi gjort et forsøk på å bli representert i det nye kommunestyret.