Klubbmøte 19. august 2019

Svein som nyvalgt president åpnet møtet og ønsket spesielt Cato Braathen velkommen.

RYLA – Rotary Youth Leadership Award

Cato hadde nylig deltatt på Rotary’s RYLA konferanse og var invitert til å fortelle om sine erfaringer derfra.

Cato oppsummerte erfaring fra RYLA og konkluderte med at det hadde vært en interessant og lærerik erfaring med ca. 50 deltagere over de tre dagene konferansen foregikk.

Semiaden

Hans orienterte om Semiaden. Sist deltok syv medlemmer fra klubben. Årets Semiade er 22 september. Oppgaver ble tildelt medlemmene under møtet.

Klubbens «Semiade-ansvarlige» er Per Olav Leren og Hans Frivold.

Presidentsamling

Svein orienterte om temaer i Presidentsamling. Det ble ytret et ønske om, i et to-års perspektiv, at 75% av presidentene i klubbene burde være i 40-årene. Realismen i dette ble det satt spørsmål til. Det ble fremholdt at klubbens størrelse vil være utslagsgivende for ambisjonsnivået. Det ble videre gitt åpning for å avholde 2-timers møter i klubbene annen hver uke i stedet for møter med varighet 1 time hver uke.

Årets Distriktskonferanse

avholdes 2. november

Kommende valg

Hans orienterte om kommende kommunevalg, fylkestingsvalg og kirkevalget (valg til menighetsrådet og bispedømmeråd/kirkemøtet). Selv i en relativt oppegående forsamling som Røyken Rotary var kunnskapen om alternativene og de ideologiske forskjellene i valg til menighetsrådet og bispedømmeråd/kirkemøtet, for å si det forsiktig, noe begrenset.